Tuberculosis in the Netherlands 2017 : Surveillance report - including a report on monitoring interventions

Tuberculosis in the Netherlands 2017 : Surveillance report - including a report on monitoring interventions

Go to abstract

Abstract

In 2017 is het aantal tuberculosepatiënten in Nederland aanzienlijk afgenomen, na een toename in de twee jaar ervoor. In 2017 zijn 787 tbc-patiënten gerapporteerd, ten opzichte van 862 in 2015 en 887 in 2016. Bijna driekwart van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze infectieziekte veel voorkomt, zoals Afrika en Azië. Net als in de voorgaande jaren kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea (94), gevolgd door Marokko (73) en Somalië (58). Meerdere factoren zorgden voor de daling. Dat zijn onder andere de afnemende instroom van migranten in 2016 en 2017 en de afname van tuberculose onder de Nederlandse bevolking. Tuberculose wordt door een bacterie veroorzaakt en moet gemeld worden bij de GGD in de woonplaats van de patiënt. Het merendeel van de patiënten (tachtig procent) ging zelf naar een dokter; tien procent werd gevonden via de screening van een risicogroep en acht procent door personen in de omgeving van besmettelijke patiënten te onderzoeken. Door besmette contacten zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, kon worden voorkomen dat meer mensen tuberculose kregen. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) is in 2017 bij een kwart van de patiënten geconstateerd. Dit blijkt uit de cijfers over 2017. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks om de voortgang te monitoren van maatregelen om tuberculose in Nederland terug te dringen. Hiertoe is in 2016 het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 opgesteld. Volgens dit plan moeten bijvoorbeeld alle tbc-patiënten een hiv-test aangeboden krijgen, omdat een hiv-infectie het risico op tuberculose verhoogt. In Nederland steeg het percentage tbc-patiënten dat op hiv werd getest van 28 in 2008 naar 75 in 2017. In 2017 hadden 23 tbc-patiënten een hiv-infectie. Een ander doel van het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 is dat 90 procent van tbc-patiënten de behandeling met medicijnen voltooit en dus niet voortijdig stopt. Voor een succesvolle behandeling moeten patiënten namelijk een lange periode (zes maanden of meer) verschillende medicijnen tegelijk innemen. In 2016 is dit doel behaald bij de patiënten die niet resistent zijn tegen het belangrijkste medicijn tegen tuberculose (rifampicine). De behandelresultaten van 2017 zijn nog niet bekend. Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor rifampicine, is er sprake van rifampicine-resistente tuberculose. Dan is een complexe en langdurigere behandeling nodig. In Nederland schommelde het aantal patiënten de laatste vijf jaar tussen de tien en de twintig. In 2017 waren het er elf.

Abstract

The number of tuberculosis patients in the Netherlands decreased considerably in 2017, after rises in the two preceding years. There were 787 TB patients reported in 2017, compared to 862 in 2015 and 887 in 2016. Nearly three quarters of the total number of TB patients in the Netherlands come from areas where the incidence of this infectious disease is high, such as Africa and Asia. As in previous years, the largest group of patients came from Eritrea (94), followed by Morocco (73) and Somalia (58). Various factors led to the drop. These include the decreasing influx of immigrants in 2016 and 2017 as well as the falling incidence of tuberculosis in the Dutch population.

Tuberculosis is caused by a bacterium and cases must be notified to the Municipal Public Health Services in the patient's place of residence. The majority of patients (eighty per cent) went to the doctor of their own accord; ten per cent were found by screening high-risk groups and eight per cent by examining people in the surroundings of contagious patients. Detecting and treating infected contacts as early as possible can avoid having more people catch tuberculosis. Tuberculosis may be contagious, for example if it is in the lungs, but this is not necessarily the case. Its most infectious form (open tuberculosis) was observed in a quarter of patients in 2017.

This is shown by the figures for 2017. RIVM reports these figures annually in order to monitor the progress of measures for tackling tuberculosis in the Netherlands. The National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 was drawn up to that end in 2016. This plan states for example that all TB patients must be offered HIV testing because HIV infection increases the risk of tuberculosis. The percentage of TB patients in the Netherlands who have been tested for HIV rose from 28 in 2008 to 75 in 2017. In 2017, 23 TB patients were infected with HIV.

Another of the targets of the National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 is that 90 per cent of TB patients should complete their medicinal treatment, i.e. not stopping it too early. This is important because successful treatment involves patients taking a number of medicines at the same time for a long period of time (for six months or more). This objective was achieved in 2016 for patients who were not resistant to the key medicine against tuberculosis (rifampicin). The treatment results for 2017 are not yet known.

When the TB bacterium is insensitive to rifampicin, this is known as rifampicin-resistant tuberculosis. A complex and lengthier course of treatment is then required. Over the last five years, the number of such patients in the Netherlands has fluctuated between ten and twenty. There were eleven in 2017.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1754KB