Iedereen kan bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende twee criteria:

  • In het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover publieke informatie wordt gevraagd.
  • De schriftelijke stukken of vastgelegde gegevens moeten door de medewerkers van het RIVM zijn opgemaakt of ontvangen. Daarbij moet de aard van de informatie verband houden met de publieke taak van het RIVM.

Na ontvangst van het Woo-verzoek wordt bekeken of de opgevraagde informatie voor iedereen openbaar gemaakt kan worden op grond van de Wet open overheid. 

Als het verzoek te algemeen geformuleerd is, vragen we u om dit te verduidelijken. Hiervoor heeft u twee weken de tijd nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. 

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de geanonimiseerde Woo-besluiten en de openbaar gemaakte documenten op Rijksoverheid.nl.

Centrale behandeling Woo-verzoeken bij VWS   

De minister van VWS is het verantwoordelijke bestuursorgaan van het RIVM en beslist over het ingediende Woo-verzoek. De Woo-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie behandelt de verzoeken. 

Waar kan ik een Woo-verzoek indienen?

U kunt Woo-verzoeken bij de Woo-eenheid van het ministerie van VWS indienen. Zo wordt de aanvraag het snelst behandeld. De contactgegevens zijn:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag
Fax: 070 340 59 84