Gewasbeschermingsmiddelen : Veilig werken met behandelde gewassen

Gewasbeschermingsmiddelen : Veilig werken met behandelde gewassen

Go to abstract

Abstract

Werknemers komen in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen wanneer ze gewassen die daarmee zijn behandeld, verzorgen, inspecteren of oogsten. Voordat een gewasbeschermingsmiddel wordt toegelaten voor verkoop en gebruik wordt daarom beoordeeld of dit veilig is. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het RIVM drie vragen rondom deze veiligheidsbeoordeling beantwoord. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om te berekenen tot hoeveel dagen nadat een gewas is behandeld een werknemer handschoenen moet dragen. Momenteel kan op het etiket van het middel staan dat het verplicht is om handschoenen te dragen, maar staat er niet bij voor hoe lang dat nodig is. Meestal wordt een algemene periode van twee weken aangehouden, maar met de nieuwe methode kan dat preciezer worden aangeven. RIVM beveelt aan om de berekening toe te voegen aan de in Europa gangbare methode voor het bepalen van werknemer blootstelling, zodat deze periode op het etiket van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan worden aangegeven. Het RIVM beschrijft in dit rapport een methode uit de literatuur om de opname van droge restanten via de huid te bepalen. Om te bepalen wanneer een gewas veilig kan worden aangeraakt is het belangrijk de opname via de huid van gedroogde restanten van bestrijdingsmiddelen te kunnen bepalen. Momenteel wordt op basis van opname van het vloeibare middel de veiligheid beoordeeld. Voordat deze methode internationaal kan worden gebruikt moet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deze methode accepteren. Het RIVM adviseert daarom om te onderzoeken hoe deze methode hiervoor in aanmerking kan komen. Chemische stoffen worden geclassificeerd op basis van eigenschappen: bijvoorbeeld een aanduiding van het mogelijke gevaar voor de gezondheid. Zo kan een stof irritatie veroorzaken bij contact met de huid of allergische reacties veroorzaken. Dit geldt ook voor de stoffen die in gewasbeschermingsmiddelen zitten. Deze middelen worden in verdunde vorm gebruikt. Voor de veiligheid van de werknemers is het van belang om te weten of het verdunde middel en de gedroogde resten op planten nog schadelijke eigenschappen bezitten. Hierover heeft het RIVM geen gegevens kunnen vinden in de literatuur. Daarom adviseert het RIVM om te testen of spuitverdunningen van enkele middelen en de droge restanten daarvan nog schadelijke eigenschappen bezitten.

Abstract

Plant protection products: Safe work into plant protection product treated crops.

Workers are exposed to plant protection products (PPPs) when they enter treated crops for crop treatment, harvest or crop inspections. Before a plant protection product is authorized for sell and use, a safety assessment has to be performed. Commissioned by the ministry of SZW (Dutch Ministry of Social Affairs and Employment) RIVM has provided information to answer three itself independent questions which all relate to worker PPPs safety assessment.

RIVM developed a methodology to calculate product-specific personal protective equipment required interval for workers entering pesticide-sprayed crops. Currently for workers gloves can be prescribed on the label of a PPP. However there is no information on the label about the duration of the obligatory use of gloves. In most cases a general period of twee weeks is used, the new methodology provides a way to refine the two week period. RIVM recommends to include the period into the EU harmonised method for worker exposure estimation, the period can then be set on the label of national authorised PPP.

RIVM proposes a protocol to investigate the dermal absorption of dried residue which was available in the scientific literature. To assess if crops can be handled safely, dermal absorption absorption of dried residue is required. Currently dermal absorption is investigated with fluids. Before the protocol can be used internationally, it should be approved by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). RIVM therefore recommends to further investigate whether this protocol can be submitted for OECD approval.

Chemical substances can be classified based on their properties: for example a notification for health hazard. A substance can cause irritation of the skin or eyes or can cause allergic reactions. This is also applicable substances in PPPs. PPPs are used and sprayed diluted. For safety of workers it is therefore of importance to know the hazardous properties of the diluted PPP and it's dried foliar residue. RIVM recommends to test the hazardous properties of some diluted PPPs and it's dried foliar residue.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Remaining

Size
866