Assessment of recycling of diapers and incontinence materials : Step-by-step plan and risk assessment framework for potential risks of substances and pathogens in products

Assessment of recycling of diapers and incontinence materials : Step-by-step plan and risk assessment framework for potential risks of substances and pathogens in products

Go to abstract

Abstract

Elk jaar komen in Nederland meer dan 160 miljoen kilo gebruikte luiers voor baby's en incontinentiemateriaal voor volwassenen bij het afval terecht. Om de hoeveelheid luierafval te verminderen, kunnen materialen opnieuw worden gebruikt. Ook kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt, zoals plastic flessen voor schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk dat deze nieuwe producten en materialen veilig zijn voor mens en milieu. Om dat te beoordelen heeft het RIVM een stappenplan ontwikkeld. Hiermee kunnen degenen die deze materialen verwerken, de benodigde gegevens verzamelen om een risicobeoordeling te doen. In luiers en in incontinentiemateriaal komen ziekteverwekkers en medicijnresten terecht die mensen via hun urine en ontlasting uitscheiden. In het luiermateriaal zelf zitten plastics, cellulose en korrels die het vocht opnemen. Ook geeft het stappenplan vergunningverleners voor nieuwe producten en materialen handvatten om een risicobeoordeling uit te voeren. Naast de risicobeoordeling kunnen vergunningverleners en beleidsmakers naar andere voor- en nadelen kijken, zoals duurzaamheid. De producent blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van zijn product. Twee afvalverwerkers hebben het stappenplan getest om het praktisch uitvoerbaar te maken. De eerste stap in de risicobeoordeling bestaat uit een algemene en relatief strenge inschatting van mogelijke risico's. Hoe veiliger het materiaal of afval is, hoe meer keuze er is om nieuwe materialen van de luiers te maken. Als het mogelijk niet veilig is, wordt in de volgende stap getoetst of de risico's van ziekteverwekkers of medicijnresten klein genoeg worden tijdens het verwerkingsproces. Ziekteverwekkers kunnen bijvoorbeeld door verhitting worden gedood. Als er daarna nog risico's zijn, wordt gekeken of ongewenste stoffen uit de gemaakte materialen vrijkomen. Als dat nog het geval is, is het misschien mogelijk om er specifieke producten van te maken waaruit de schadelijke stoffen niet kunnen vrijkomen.

Abstract

Every year, more than 160 million kilos of used diapers for babies and incontinence material for adults end up in waste in the Netherlands. To reduce the amount of diaper waste, materials can be recycled and new products can be made. For example, plastic from diapers can be converted into plastic bottles for cleaning products.

It is important that these new products and materials are safe for people and the environment. To assess that, RIVM has developed a step-by-step plan. This allows recyclers of these materials to collect the necessary data to perform a risk assessment. Diapers and incontinence material contain pathogens and medicinal residues that people excrete through their urine and faeces. The diaper material itself contains plastics, cellulose and granules that absorb moisture.

The step-by-step plan also provides a method for licensing authorities to assess the risk of new products and materials. In addition to the risk assessment, licensing authorities and policy makers can look at other advantages and disadvantages, including sustainability. The producer remains responsible for the safety of his product. Two waste processors tested the step-by-step plan to make it practicable.

The first step in the risk assessment is a general and relatively strict assessment of potential risks. Meeting these strict criteria means that a choice can be made for a broad range of applications of recovered materials from the diapers. If a material or waste stream is potentially not safe to begin with, the next step tests whether the risks of pathogens or medicinal residues are sufficiently reduced during the recycling process. For example, pathogens can be killed by heating. If there are then still risks, a check is done to determine whether unwanted substances are released from the materials produced. If that is the case, specific products may be designed, from which the unwanted substances cannot be released.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1080 kb