Cancer risk when adjusting the test values in the final assessment of asbestos remediation

Cancer risk when adjusting the test values in the final assessment of asbestos remediation

Go to abstract

Abstract

Asbest is een kankerverwekkende stof die in veel oudere huizen en andere gebouwen is gebruikt. Asbesthoudend materiaal moet daarom zorgvuldig en volgens wettelijke voorschriften worden verwijderd. Daarna wordt gecontroleerd of de ruimte weer veilig kan worden betreden door werknemers of terugkerende bewoners. Deze eindbeoordeling geeft aan of de concentratie asbest in de ruimte onder de toegestane hoeveelheid blijft. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het stelsel voor asbestsanering verbeteren. Een onderdeel van de verbeterslag is de eindbeoordeling. Uitgangspunt is dat de strengste eisen alleen worden gesteld als het nodig is. Het RIVM heeft daarom verkend of het risico op kanker voor saneerders en omwonenden verandert bij een minder strenge eindbeoordeling. Daarvoor is het risico op kanker berekend met een 'soepelere' toetswaarde (maximaal 10.000 vezels in totaal per kubieke meter in plaats van 2000 vezels per kubieke meter). Het risico blijkt iets groter te worden maar blijft onder de gestelde streefwaarde. Dit geldt vooral voor saneerders die de afscherming rondom het asbest afbreken en daarna nog andere werkzaamheden verrichten in dezelfde ruimte. Voor andere werknemers en bewoners neemt het risico minder toe. Dit onderzoek geeft nog geen volledig beeld van de blootstelling. Saneerders staan namelijk ook bij andere werkzaamheden bloot aan asbest. De werkgever moet beoordelen of de totale blootstelling aan asbest op een werkdag onder de grenswaarde blijft. De eisen voor de eindbeoordeling zijn in het huidige Nederlandse stelsel afhankelijk van de risicoklasse van de sanering. Er zijn drie risicoklassen: 1 (er komen weinig vezels vrij bij de sanering), 2 (er komen zoveel vezels vrij dat beschermingsmaatregelen nodig zijn), en 2A (er komen vezels vrij van de gevaarlijkste soort asbest). De berekening in dit onderzoek geldt voor de strengste risicoklasse (2A). Hierbij wordt nu gemeten of de concentratie asbestvezels na de sanering onder de 2000 per kubieke meter blijft.

Abstract

Asbestos is a carcinogen used in many older houses and other buildings, the removal of which must be done carefully and according to legal requirements. Before workers or residents can safely re-enter a room, which has had its asbestos removed, a final assessment must be done to check whether the concentration of asbestos is below the permissible amount.

The Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) wants to improve the legal framework underpinning asbestos remediation and the final assessment is one of the areas where such improvement may be possible. The basic premise of this process is that the most stringent requirements should only be set when necessary.

RIVM has, therefore, investigated whether the cancer risk for workers and residents changes when a less strict test value is applied during the final assessment. The cancer risk was calculated using a test value of 10,000 fibres/m3 instead of 2,000 fibres/m3; while this caused the risk to increase slightly, it remained below the 'target' risk level. Asbestos workers who remove the containment and then perform other activities in the room face the largest risk increase, other workers and residents face a smaller increase in risk.

However, people who remove asbestos can also be exposed to asbestos during other work activities. It is important, therefore, for any employer to assess whether the total exposure of workers to asbestos during the working day remains below the occupational exposure limit.

In the current Dutch system, the requirements for the final assessment depend on the risk class of the asbestos remediation. There are three risk classes: 1 (the concentration of fibres during remediation remains low), 2 (more fibres are released and risk management measures are necessary), and 2A (fibres of the most dangerous type of asbestos are released). This research examines risk associated with the highest class (2A), the current test value for which is 2000 fibres/m3.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
714 kb