Effectiveness of user recommendations with regard to diffuse lead in the soil : A study carried out in the municipality of Zaanstad

Effectiveness of user recommendations with regard to diffuse lead in the soil : A study carried out in the municipality of Zaanstad

Go to abstract

Abstract

In veel oude binnensteden en stedelijke gebieden is de bodem 'diffuus' verontreinigd met lood. Dit betekent dat er geen duidelijke bron van de verontreiniging is. Ook verschillen de loodgehalten in het gebied sterk en is een groot gebied verontreinigd. Dit is vooral het geval in wijken in vooroorlogse stadscentra, oude dorpskernen en veengebieden waarvan de grond is opgehoogd en verstevigd. Omdat het duur en ingrijpend is om alle bodem in deze gebieden schoon te maken, vertrouwen beleidsmakers bij de aanpak van diffuus lood deels op gebruiksadviezen, die de blootstelling zouden moeten verkleinen. Voorbeelden zijn handen wassen na tuinieren en kinderhanden wassen na buiten spelen en groenten kweken in bakken met schone aarde. Door gedrag dat mensen uit zichzelf doen, zoals zelfgekweekte groenten wassen en tuinen betegelen, wordt de blootstelling ook verlaagd, maar dat is niet genoeg. Het was nog niet bekend of bewoners gebruiksadviezen opvolgen en hiermee de blootstelling inderdaad verkleinen. Kennis hierover is belangrijk, omdat lood in de bodem al snel risico's kan hebben voor de gezondheid van mensen, en vooral van kinderen. Ook bij lage blootstellingen. Het RIVM heeft in Zaanstad onderzocht of bewoners gebruiksadviezen ontvangen en als een gevolg hiervan extra maatregelen nemen. Dat laatste blijkt minder vaak te gebeuren dan wordt gedacht, ondanks een groots opgezette communicatiecampagne. Het gevolg van deze resultaten kan zijn dat extra maatregelen nodig zijn, zoals gebruiksbeperkingen of de grond vaker schoonmaken. Om dat zeker te weten adviseert het RIVM om het onderzoek in andere gemeenten te herhalen.

Abstract

The soil in many inner cities and urban areas contains diffuse lead contamination. This means that there is no clear source of the contamination. The lead concentrations in such areas also differ greatly, and a large area is contaminated. This is particularly the case in neighbourhoods in areas that were city centres before the war, old village centres, and fen areas where the ground level was raised and solidified.

Because it is expensive and drastic to clean all the soil in these areas, policymakers rely partly on user advice when tackling diffuse lead, which should reduce exposure. Examples include washing hands after gardening and washing children's hands after playing outside and growing vegetables in containers filled with clean soil. Due to behaviour adopted by people themselves, such as washing home-grown vegetables and laying tiles in gardens, the exposure is reduced but that is not sufficient.

It was not yet known whether residents follow usage advice and indeed reduce exposure. Knowledge about this is important, because lead in the soil can quickly pose risks to the health of people, especially children. Even with low exposures. In Zaanstad, RIVM has investigated whether residents receive user advice and as a result take additional measures. As it turns out, the latter happens much less frequently than is generally assumed to be the case, in spite of a large-scale communication campaign.

These results may indicate a need for extra measures, such as restrictions in use and cleaning the soil more often. In order to ascertain whether this is so, RIVM recommends that the study be repeated in other municipalities.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
971 kb