Impact analysis update AERIUS Calculator 2020

Impact analysis update AERIUS Calculator 2020

Go to abstract

Abstract

Het RIVM beheert het rekeninstrument AERIUS dat berekent en monitort hoeveel stikstof er in Nederland op de bodem neerkomt. Een van de onderdelen is AERIUS Calculator. Overheden en initiatiefnemers van projecten berekenen met dit instrument de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op Natura 2000-gebieden. Bevoegde gezagen gebruiken Calculator als instrument om vergunningen te verlenen. Deze berekeningen moeten accuraat zijn, zodat beleidsmakers en vergunningverleners de juiste beslissingen kunnen nemen. Daarom worden elk jaar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele gegevens in AERIUS verwerkt. De uitkomsten van de nieuwe calculator kunnen hierdoor verschillen van de uitkomsten van de vorige versie. Om te kijken wat de aanpassingen betekenen heeft het RIVM deze impactanalyse gemaakt. Hiervoor zijn de belangrijkste verschillen en het effect daarvan op berekeningen in beeld gebracht. De actualisatie is nodig omdat de gegevens over de uitstoot van stikstof regelmatig veranderen. Dit keer zijn onder andere de zogeheten emissiefactoren voor verkeer en mobiele werktuigen geactualiseerd. AERIUS gebruik deze emissiefactoren om de stikstofuitstoot van een project te bepalen. Verder zijn de rekenmodellen waar AERIUS mee rekent, geactualiseerd. Dat geldt ook voor de natuurgegevens, zoals de grenzen van de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden (de zogeheten habitatkaart). Door deze aanpassing veranderen de locaties waar AERIUS Calculator mee rekent (de relevante hexagonen). Ook sluit de kaart met de totale berekende neerslag van stikstof (achtergronddepositie) beter aan bij de metingen.

Abstract

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) manages the AERIUS calculation tool that calculates and monitors how much nitrogen is deposited on the soil in the Netherlands. AERIUS Calculator is one of its components. Government bodies and project initiators use this tool to calculate the emission of nitrogen and how much of it is deposited on Nature 2000 areas. Competent authorities use Calculator as a tool for granting permits.

These calculations must be accurate to ensure that policymakers and licensing authorities take the correct decisions. To ensure that this is the case, the latest scientific insights and updated data are entered into AERIUS. The results of the updated calculator can therefore differ from the results provided by the previous version. RIVM carried out the impact analysis discussed here in order to evaluate the effects of the update. The most important differences and their effect on calculations were analysed to do this.

The update is needed because the data on nitrogen emissions changes regularly. This time around, the so-called emission factors for traffic and mobile vehicles were updated, among other matters. AERIUS uses these emission factors in order to determine the nitrogen emission of a project. In addition, the calculation models used by AERIUS were updated. That also applies to nature-related data such as the borders of nitrogen-sensitive nature in the Nature 2000 areas (the so-called habitat maps). As a result of this update, the locations used in AERIUS Calculator for the calculations also change (the relevant hexagons). The map with the total calculated deposition of nitrogen (background deposition) is also better in line with the measurements.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Remaining

Size
1427 kb