Exploring biogenic nitrogen emissions

Exploring biogenic nitrogen emissions

Go to abstract

Abstract

Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de ‘biogene stikstofemissie’ naar de lucht in Nederland is. Biogene emissie betekent de uitstoot van stoffen uit biologische bronnen. Dat wil zeggen bronnen met een natuurlijke oorsprong, die niet door menselijk handelen zijn veroorzaakt. Er zijn meerdere biogene bronnen met een natuurlijke oorsprong. In dit onderzoek gaat het om de uitstoot van stikstof uit natuurbodems, zoals bos en heide, en via de uitwerpselen van in de natuur levende dieren. Het RIVM heeft een inschatting gemaakt van hoeveel ammoniak door deze dieren wordt uitgestoten; de vorm van stikstof die dieren uitscheiden. In totaal komt dat voor vogels en zoogdieren uit op 1,9 kiloton ammoniak, met een bandbreedte van 1,3 tot 2,5 kiloton. Dit is 1,5 procent van de totale uitstoot van ammoniak. Dit onderzoek is nu voor het eerst in Nederland gedaan. De uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems wordt al geregistreerd in de Emissieregistratie. De resultaten van onderliggend onderzoek hebben geen direct effect op de berekende stikstofniveaus (depositie) in Nederland. De extra bijdrage uit biogene bronnen wordt namelijk indirect verwerkt in de berekeningen. De aanleiding voor dit onderzoek is een vraag uit de Tweede Kamer om meer duidelijkheid te krijgen hoe de biogene uitstoot zich verhoudt tot de uitstoot via menselijke bronnen,zoals veeteelt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het RIVM er de opdracht voor gegeven.

Abstract

RIVM has identified and analysed the biogenic emission of nitrogen to the air in the Netherlands. Biogenic emissions are emissions of substances from biological sources, that is, that are not caused by human activity. There are various biogenic sources of natural origins. This research examines the emission of nitrogen of natural origins from natural soils (such as forest and moorland) and the faeces of animals living in nature areas.

RIVM has estimated how much ammonia, the form of nitrogen excreted by these animals. For birds and mammals, this amounts to a total of 1.9 ktonne, with a bandwidth of 1.3 to 2.5 ktonne, of ammonia and is 1.5% of the total emission of ammonia.

This is the first time that such an estimate has been made for the Netherlands. The emission of nitrogen oxides from natural soils is already registered in the Netherlands Pollutant Emission Register. The results of this research have no direct effect on the calculated nitrogenlevels (deposition) in the Netherlands, The additional contribution from biogenic sources is already taken into account in the calculations in an indirect way.

The reason for this study was a request from the House of Representatives of the Netherlands for more clarity on how biogenic emissions relate to those due to human activities (such as livestock farming). The Ministry of Agriculture, Nature & Food Quality (LNV) commissioned RIVM to carry out the study.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Remaining

Size
581