Satellietdata voor emissies: gebruikersbehoeften

Satellietdata voor emissies: gebruikersbehoeften

Go to abstract

Abstract

Satellieten worden onder andere gebruikt om te meten hoeveel broeikasgassen en vervuilende stoffen er worden uitgestoten in de lucht. Verschillende organisaties, zoals het RIVM, overheden en onderzoekers, gebruiken deze data. Satellieten worden steeds beter en kunnen steeds preciezer meten. Vanwege deze ontwikkelingen is het voor Nederland belangrijk om goed voorbereid te zijn op het gebruik van data van satellieten in de toekomst. Daarom heeft het Netherlands Space Office (NSO) het RIVM gevraagd in kaart te brengen welke behoeften gebruikers of toekomstige gebruikers van de data over de uitstoot van broeikasgassen of luchtvervuilende stoffen hebben. De NSO kan deze uitkomsten gebruiken om strategische beslissingen te nemen over satellieten van de toekomst. Voor het onderzoek zijn 24 (mogelijke) gebruikers van satellietdata geïnterviewd. De opvallendste uitkomst hieruit is dat zij vooral tegen praktische problemen aanlopen. Ze kunnen bijvoorbeeld de data niet goed vinden of ze weten niet hoe ze data kunnen gebruiken. Of ze hebben geen geld om met de data aan de slag te gaan. Er is geld en kennis nodig om de data gebruiksvriendelijk en makkelijker toegankelijk te maken en ze betekenis te geven. Een belangrijke stap naar een oplossing hiervoor is dat organisaties meer gaan samenwerken om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen. De geïnterviewden stellen dit zelf als oplossing voor. Een mogelijkheid hiervoor is een meer open community te organiseren in Nederland, maar het liefst ook internationaal. Naast de praktische behoeften zijn er technische wensen en eisen, en wetenschappelijke behoeften en interesses. Zo hebben (mogelijke) gebruikers de behoefte aan preciezere metingen van kleine oppervlakten zodat van steeds kleinere bronnen kan worden achterhaald welke stoffen die uitstoten. Naar verwachting kan de combinatie van satellietmetingen met andere databronnen, zoals uitgebreidere metingen op de grond, veel nieuwe inzichten geven. De satellietinstrumenten kunnen bestaande databronnen niet vervangen, maar er wel een belangrijke aanvulling op zijn.

Abstract

Satellites are used, among other things, for measuring emissions of greenhouse gases and pollutants into the air. These data are used by various organisations, such as RIVM, and by public authorities and researchers. Satellites are getting better and better and are able to make ever more precise measurements.

In view of these developments, it is important for the Netherlands to be well prepared for the use of satellite data in the future. This is why the Netherlands Space Office (NSO) has asked RIVM to identify the needs among existing or future users of greenhouse gas or air pollutant emissions data. The NSO can use the results in its strategic decisions on the satellites of the future.

For the purpose of this study, we have interviewed 24 existing and potential users of satellite data. The most notable finding is that the problems they encounter are mostly of a practical nature. For example, they have difficulty finding the data they need or do not know how to use them. Or they lack the funds to work with the data.

There is a need for funding and knowledge to make the data more accessible and user-friendly. An important step in that direction will be made if organisations intensify their cooperation, for example to share knowledge. The interviewees themselves proposed this as a solution. This could be achieved by organising a more open community - in the Netherlands, but preferably also internationally.

In addition to practical needs, interviewees expressed technical wishes and demands, as well as needs and interests of a scientific nature. For example, existing and potential users need more precise measurements of small surfaces, enabling them to identify substances emitted by ever smaller sources. A combination of satellite measurements and other data sources, such as more extensive ground measurements, is expected to yield many new insights. While satellite instruments will not be able to replace existing data sources, they can provide important supplementary data.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
710 kb