Risk evaluation of the use of thermally-cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland)

Risk evaluation of the use of thermally-cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland)

Go to abstract

Abstract

In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigende stoffen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. In de TGG blijken nog verontreinigingen te zitten waardoor het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen van de geldende bodemwetgeving voldoet. Deze verontreinigingen hebben tijdens het aanbrengen van de TGG geen gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaakt. Wel kan de lage zuurgraad (hoge pH-waarde) van het materiaal na direct contact lichte irritaties van de huid veroorzaken. Deze klachten trekken weg als de blootstelling ophoudt. Door de werkzaamheden kunnen gedurende korte tijd verhoogde concentraties fijn stof in de lucht aanwezig zijn geweest. Omwonenden kunnen daardoor ook blootgesteld zijn aan fijnstof van de thermisch gereinigde grond. Eventuele gezondheidseffecten zijn niet te kwantificeren, mede doordat luchtmetingen tijdens de werkzaamheden ontbreken. Gezondheidseffecten kunnen daarom niet worden uitgesloten. Behalve naar gezondheidsrisico's is naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater blijken te zijn overschreden. Hierdoor worden onder andere natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook blijken het oppervlaktewater en grondwater niet geschikt te zijn voor het gebruik in de landbouw als drinkwater voor vee of als sproeiwater. Dit blijkt uit een eerste analyse van de TGG, de bodem, het grond- en oppervlaktewater en onderzoek naar gezondheidseffecten door het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat nadat twijfel was ontstaan over het gebruik van de thermisch gereinigde grond. In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat stoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. Daarom is het noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van risicostoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan dan een handelingskader worden opgesteld om te voorkomen dat deze risicostoffen zich verspreiden. Verder wordt aanbevolen om bij toekomstige werkzaamheden met thermisch gereinigde grond, de grond zo min mogelijk te laten verwaaien. Tevens wordt geadviseerd om de kleilaag die op de dijk is aangelegd om direct contact te voorkomen, intact te houden.

Abstract

In the Perkpolder (Zeeland), thermally-cleaned soil (TGG) has been used as a filler in the building of a dyke. TGG is raw soil material that is heated to remove organic contaminants so that it can be re-used. An analysis of the TGG used has shown that it still contains contaminants that do not meet the quality standards from current legislation. During the appliance of the TGG, these substances did not pose any risk to human health. However, on direct contact, the alkaline properties of the material can cause a slight irritation of the skin. These symptoms disappear when exposure ends.

Building work can cause increased concentrations of particulate matter in the air for a short time period. Residents can therefore also be exposed to particulate matter from the thermally cleaned soil. Potential health effects can not be quantified, due to the lack of required air measurements at the time of the building work. Health effects can therefore not be excluded.

Besides health risks, effects of the TGG on the environment were also looked at. Some of the norms for the soil, the ground water and the surface water have been exceeded. Amongst other things, the natural processes in the soil, the ground water and the surface water can be impaired. Also, the water is unsuitable to be used in agriculture, as drinking water for cattle or for irrigation water, for example.

This was shown by a first analyses of the TGG, the soil, the ground water, the surface water and an assessment of the health effects, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment. This assessment took place, on behalf of the Directorate-General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) after doubt had arisen about the quality of the thermally-cleaned soil.

In the future, substances from the dyke can leach into the ground water. For this reason it will be necessary to monitor the concentrations in both the ground- and surface water to see if they are rising. So that action can be taken to prevent spreading. In addition, it has been recommended that during any future work with the thermally-cleaned soil, the soil should be prevented from blowing about as much as possible. Also, the covering layer on the dyke to prevent direct contact must remain intact.

Remaining

Size
1.15MB