An inventory of high-risk treatments in beauty salons

An inventory of high-risk treatments in beauty salons

Go to abstract

Abstract

Sommige behandelingen in schoonheidssalons brengen risico's met zich mee, waardoor bijvoorbeeld roodheid, zwelling of littekenvorming kan ontstaan. Het is onduidelijk of en hoe vaak dergelijke effecten optreden. Volgens veldpartijen uit de schoonheidsbranche ontstaan risico's vooral door onbekwaam handelen van de behandelaar. Maatregelen om nadelige effecten van risicovolle behandelingen te beperken zouden dan ook vooral gericht moeten zijn op het handelen en/of de opleiding van de behandelaar. Om te kunnen bepalen of maatregelen daadwerkelijk nodig zijn, is het nodig dat nadelige effecten worden gemeld of geregistreerd. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM, waarin is bekeken welke behandelingen in schoonheidssalons risicovol zijn en wat de risico's inhouden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil daar inzicht in krijgen, omdat zij sinds de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 verantwoordelijk is voor het toezicht op schoonheidssalons. Risicovolle behandelingen in schoonheidssalons zijn behandelingen die door de huid heen gaan of de huid (al dan niet bedoeld) beschadigen, of de samenhang van het huidweefsel verbreken. Voorbeelden zijn behandelingen die huidcellen chemisch (peelings) of mechanisch (zoals microdermabrasie) verwijderen of die door de huid heen gaan (bijvoorbeeld microneedling). De meeste nadelige effecten ontstaan kort na de behandeling (binnen 7 dagen) en houden kort aan (minder dan 7 dagen). Nadelige effecten die langer dan een maand aanhouden zijn bijvoorbeeld littekenvorming en veranderingen in de pigmentatie van de huid, zoals overmatige pigmentvorming. Nadelige effecten die kunnen optreden, zijn in grote lijnen terug te voeren op kenmerken van de behandeling (zoals diepte en frequentie), kenmerken van de cliƫnt (bijvoorbeeld huidtype), en bekwaamheid van de behandelaar (zoals kennis en ervaring). Het risico van behandelingen hangt grofweg samen met de diepte van de beschadiging van de huid die bij de behandeling wordt aangericht, en de mate van controle die de behandelaar hierover heeft.

Abstract

Some treatments in beauty salons can be associated with risks, causing effects such as redness, swelling or scarring. It is unclear whether and how often such effects occur. According to parties from the beauty sector who are active in the field arise risks largely due to inexpert treatment. Measures for limiting the negative effects of high-risk treatments should therefore primarily be focused on the actions and/or the training of the person giving the treatment. To determine whether measures are actually required, reporting adverse effects is necessary.

These are the results from an inventory by the National Institute for Public Health and the Environment. With this inventory has been looked at what treatments at beauty salons could be high-risk and what risks could be involved. The Health and Youth Care Inspectorate wants to gain insight in these risks, as the Inspectorate supervises beauty salons since the introduction of the Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act (Wkkgz) in 2016.

High-risk treatments in beauty salons are treatments that penetrate the skin or damage the skin (intentionally or otherwise) or that affect the cohesion of the skin tissue. Examples are treatments that remove skin cells chemically (peelings) or mechanically (for example microdermabrasion) or that penetrate the skin (for example microneedling). The majority of adverse effects arise shortly after the treatment (within 7 days) and are transient (for less than 7 days). Adverse effects that persist for longer than one month are for example scarring or changes in skin pigmentation, such as excess pigment production.

Negative effects that can occur derive largely from the features of the treatment (such as the depth and frequency), the client (for example their skin type) and the person giving the treatment (such as knowledge and experience). The risk of treatment is roughly correlated to the depth of the damage that is done to the skin during the treatment and the degree of control that the person giving the treatment has over it.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Remaining

Size
647