Measurements and calculations of ultrafine particles originating from air traffic around Schiphol : For research into the health of local residents

Measurements and calculations of ultrafine particles originating from air traffic around Schiphol : For research into the health of local residents

Go to abstract

Abstract

Dit rapport bevat een erratum d.d. 10-03-2022 vanaf pagina 97 Het RIVM heeft het rekenmodel verbeterd waarmee de jaargemiddelde concentratie ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol wordt bepaald. Ultrafijn stof is het aantal zeer kleine deeltjes in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer). De nieuwe berekeningen zijn vergeleken met metingen gedurende een half jaar op tien locaties rond Schiphol. Het is voor het eerst dat dit in Nederland op deze schaal is gedaan. Het rekenmodel is op twee punten aangepast. Taxiënde vliegtuigen zijn als bron toegevoegd. Daarnaast zijn extra gegevens over de uitstoot van ultrafijn stof van vliegverkeer uit de wetenschappelijke literatuur gebruikt. Vervolgens zijn de rekenresultaten afgestemd op de meetwaarden. Het aangepaste rekenmodel blijkt op deze manier goed in staat te zijn om gemiddelde concentraties over een langere tijd te bepalen. Locaties met lagere en hogere concentraties worden goed van elkaar onderscheiden. Daarmee zijn we erin geslaagd om het rekenmodel geschikt te maken voor onderzoek naar effecten op de gezondheid als mensen langdurig aan ultrafijn stof van vliegverkeer van Schiphol blootstaan. Volgens de berekeningen is de jaargemiddelde blootstelling van omwonenden aan ultrafijn stof van vliegverkeer op Schiphol in 2017 en 2018 het hoogst op woonlocaties vlak bij de luchthaven en neemt deze af naarmate ze verder weg wonen. Wel zijn er van jaar tot jaar kleine verschillen die onder andere veroorzaakt worden door variatie in weersomstandigheden en baangebruik. Een volgend onderdeel van het onderzoeksprogramma is onderzoek naar de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer. Hiervoor is informatie nodig over de mate waarin mensen die in de omgeving van Schiphol wonen aan ultrafijn stof worden blootgesteld. Om de blootstelling te kunnen bepalen, is inzicht in de concentratie ultrafijn stof in de lucht nodig. Het rekenmodel maakt het mogelijk om die informatie te verkrijgen. Metingen kennen beperkingen: het is onmogelijk om op alle locaties waar mensen wonen de concentratie van ultrafijn stof te meten. Ook zijn de metingen erg afhankelijk van de weersomstandigheden en het baangebruik. Het rekenmodel vertaalt metingen naar alle overige locaties en andere (langere) perioden.

Abstract

RIVM has improved the model used to calculate the annual average concentration of ultrafine particles originating from air traffic around Schiphol. Ultrafine particles are very small particles in the air (smaller than 0.1 micrometres). The new calculations were compared with measurements taken for a period of six months at ten locations around Schiphol. This is the first time that this has been carried out in The Netherlands on this scale.

The calculation model has been adjusted in two ways. Taxiing aircraft have been added to the list of sources. Furthermore, additional data from the scientific literature has been used concerning the emission of ultrafine particles originating from air traffic. The calculation results were then adjusted to the measured values. It shows that in this way, the adjusted calculation model is well able to determine average concentrations over a longer period. Locations with lower and higher concentrations are well distinguished, making the model suitable for research into the effects on people's health of long-term exposure to ultrafine particles originating from air traffic at Schiphol.

According to the calculations, the annual average exposure of local residents to ultrafine particles from air traffic at Schiphol in 2017 and 2018 is the highest near the airport, and decreases as they live farther away. There are, however, small differences from year to year. They are caused by, among other things, variations in weather conditions and runway use.

The next part of the broader program is research into the effects on people's health of long-term exposure to ultrafine particles originating from air traffic at Schiphol. To this end, information is needed about the degree to which people who live in the vicinity of Schiphol are exposed to ultrafine particles. In order to determine the exposure, insight into the concentration of ultrafine particles in the air is needed. The calculation model makes it possible to obtain that information. Measurements have limitations: the concentration of ultrafine particles can only be determined at a few locations and only under the weather and flight conditions at the times in question. The calculation model translates the measurements to all other locations and other (longer) periods.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
3462 kb