Exploration of the exposure to electromagnetic fields from 5G systems : Small cells and massive MIMO

Exploration of the exposure to electromagnetic fields from 5G systems : Small cells and massive MIMO

Go to abstract

Abstract

5G-systemen gaan de nieuwe generatie mobiele netwerken vormen, na 2G, 3G en 4G. Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. De verwachting vanuit de bestudeerde literatuur is dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling ten opzichte van de limieten wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen. Fabrikanten en operators houden bij het ontwerp rekening met de blootstellingslimieten. Het is belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen om duidelijk te krijgen wat de veldsterkte is als 5G-systemen in gebruik zijn genomen. Ook moet duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er geen verstoring van elektronische apparatuur optreedt. 5G-systemen verschillen op een aantal punten van eerdere generaties telecommunicatiesystemen. Met de 5G-technologie kan met ongeveer dezelfde hoeveelheid energie als de huidige systemen sneller en meer informatie worden verstuurd. Daarnaast komen er op langere termijn op meer plekken antennes te staan (meer zenders per vierkante kilometer). Verder kunnen de bundels in verschillende richtingen worden uitgezonden en zo de gebruiker 'volgen'. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook zullen in de toekomst frequenties worden gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties. In de samenleving zijn er zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van telecommunicatie-systemen. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren, geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken. Voor dit onderzoek heeft het RIVM in opdracht van Agentschap Telecom de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur onderzocht op de blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen. Daarnaast hebben Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G-testopstellingen veldsterktemetingen uitgevoerd.

Abstract

5G systems will form the basis for the new generation of mobile networks after 2G, 3G, and 4G. The initial measurements and calculations for 5G systems indicate that the exposure to the electromagnetic fields from individual antennas and user devices is less than the limits recommended by the European Union. Based on the literature studied, the number of sources is expected to increase. There will also be an increasing use of data communication. It is not yet possible to predict to what extent the exposure will change relative to the limits. Manufacturers and operators take the exposure limits into account in the design phase.

It is important to continue monitoring the developments in order to obtain a clear idea of what the field strength will be when 5G systems are operational. It is also important to determine how the variable exposure in relation to multiple transmitters and users should be measured and whether any interference of electronic equipment will occur.

5G systems differ from previous generations of telecommunication systems in several ways. 5G technology makes it possible to send more information and do so more quickly than with the present systems while using approximately the same amount of energy. In addition, antennas will be placed in the longer term in more locations (more transmitters per square kilometre). The beams can also be transmitted in various directions and thus "follow" the user. Consequently, the exposure varies with time and location. Some of the frequencies used in future will also be higher than those presently in use.

There are concerns in society about the health effects of exposure to electromagnetic fields from telecommunication systems. Some of the research studies carried out into the present generation of mobile telecommunication systems provide indications of health effects. However, taken together, all the scientific research has not proved that exposure below the limits is harmful. It remains to be seen whether or not insights with regard to health effects will change.

For this investigation, RIVM, acting at the request of the Radiocommunications Agency, studied the peer-reviewed scientific literature on the exposure to and potential health effects of 5G systems. In addition, the Radiocommunications Agency and RIVM carried out field strength measurements on 5G test systems.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Agentschap Telecom

Remaining

Size
1460 kb