ⵢⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 900 ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵙⴻⵏ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ. ⵢⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 200 ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵔ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵏ ⴰ. ⴰⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⴳⴻⵔ 30 ⴷ 60 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. ⴰⵢⴰ ⵎⴰⴽⵀ ⴰⵔ ⵏⴻ3ⵔⴻⴷ ⵉ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰ ⴰⴷ ⵙⵀⴰⵔⴽⴻⵏ ⴳⵉ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ.

See the explanation in easy language (by Steffie)

ⴰⵔ ⵏⵙⴻⵇⴷⴻⵙⵀ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⵣⴻⵔ ⵉⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵍⵉ ⵍⴰⵏ ⴳⵉ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ. ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵡⴰⵜⵜⴰⵏ ⵣⵉⴽ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵏⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ. ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵍⵉ ⵉⵛⴰⵔⴽⴻⵏ ⴳⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴷⴰⵔⵙⴻⵏ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ. ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵎ ⵏⴳⴻⵔ 30 ⴷ 60 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵔⴰ ⴷ ⴰⵎ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵏ ⵓⵏⴻɛⵔⵓⴷ ⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ

ⵣⵎⴻⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵛⴰⵔⴽⴷ ⵙⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ.

  1. ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴳⵉ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ.
    ⵎⴻⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵛⴰⵔⴽⵜ ⴳⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴳⵉ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ. ⵕⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⴳⴷⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⴳⵀⴻⵏ.
  2. ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⴰⵙⴰⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵉⵖ ⵜⴻⴱⵖⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⴰⵔ ⵢⴻⵏⵓⵙⵉⴷⴷ.
    ⵖⴻⵔ ⵉ ⵢⴻⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏⵏⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴻⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴳⵉ ⴰⵙⴰⵊⵊⵉ.

ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

Image self-sampling device ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

Schematische weergave van hoe de zelfafnameset voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker eruit ziet

Text The self-sampling device

ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

ⵔⴰ ⴷ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵏⴻⵎ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴻⵎ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵔⴽⵀⵓ ⴳⵉ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏⴻⵙⵙ.

Image 2 Instructions ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ

Illustratie van een persoon die de gebruiksaanwijzing leest en de video bekijkt op een mobiele telefoon.

Text 2 Instructions ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ

ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⴻⵙⵙ

ⴰⵔ ⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵎⴰⵎⴻⴽ ⵣⵎⴻⵔⴷ ⴰⴷ ⵙⴻⵇⴷⴻⵛⴷ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ. ⵖⵔ ⵎⵍⵉⵃ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴱⴻⴷⴷⵓⴷ. ⵣⵎⴻⵔⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵜ ⵜⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ ⴳⵉ [ⴰⵙⵎⴻⵍ]

Image 3 Using the self-sampling device ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

Een illustratie van een vrouw die de zelfafnameset gebruikt om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Text 3 Using the self-sampling device ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ

ⵔⴰ ⴷ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵏⴻⵎ. ⴰⵎⵣ ⵍⵓⵇⴷ ⵏⵏⴻⵎ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛⴷ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴻⵎ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵔⴽⵀⵓ ⴳⵉ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏⴻⵙⵙ.

Image 4 Mailing the device ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ

Illustratie van een persoon die de zelfafnameset naar een brievenbus brengt

Text 4 Mailing the device ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ

ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵉⵖ ⵜⵙⴻⵇⴷⴻⵛⴷ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ, ⴻⴳ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴳⵉ ⵜⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ. ⴰⵣⴻⵏ ⵜⵉⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⴰⵏⴰⵔⴻⵎⵜ.

Image 5 The result ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

Illustratie van een persoon die een bief leest

Text 5 The result ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

ⵔⵔⴰⴷ ⴰⵎ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ ⴳⵉ 4 ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⴻⵏ.

ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ

Image 1 appointment ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ

Iemand krijgt een uitnodig voor het onderzoek. Daarbij krijgt iemand informatie in een folder. Ook kan iemand informatie op de website bekijken. Dan beslist iemand of hij meedoet. Als iemand meedoet, volgt het onderzoek. Als de uitslag goed is, dan is het klaar. Als de uitslag anders is dan normaal, dan is er meer onderzoek nodig.

Text 1 appointment

ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ

ⵔⴰ ⴷ ⴰⵎ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵏⴻⵎ. ⵖⴻⵔ ⵉ ⵢⴻⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏⵏⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴻⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴳⵉ ⴰⵙⴰⵊⵊⵉ.
ⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ.
ⵜⵜⵃⵡⴰⵊⴰⵏ ⵉⵎⴻⵏⵟⴰⴹⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ.
ⵔⴰⴷ ⴻⴳⴳ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⵉⵙⴷⵉⴷⵉⵏ.

Image 2 Questions ⵉⵙⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ

illustratie van een doktersassistente in gesprek met iemand over het uitstrijkje

Text 2 questions ⵉⵙⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ

ⵉⵙⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ

ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵢ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ. ⵔⴰ ⴷ ⴽⴻⵎ ⵣⵡⴰⵔ ⵜⵙⵙⴻⵇⵙⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ.
ⵜⵜⵅⵉⵍⵉ-ⴽ ⵉⵏⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵣ ⵜⴳⵉⵜ ⴱⵅⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴷⴷ.

Image 3 Undressing ⵓⴽⴽⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴻⵍⵙⵉⵜ

Illustratie van een persoon die zich achter een gordijn uitkleedt

Text 3 Undressing ⵓⴽⴽⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴻⵍⵙⵉⵜ

ⵓⴽⴽⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴻⵍⵙⵉⵜ

ⵔⴰⴷ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴽⴽⵉⵙⵜ ⵉⵎⴽⵔⴰⴷ ⵏⴻⵎ ⵣⴻⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴻⵎ ⵙ ⵓⵣⴻⴷⴷⴰⵔ.
ⵓⵔ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽⵉⵙⵜ ⵜⴻⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏⴻⵎ ⵏ ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴻⵎ.

Image 4 The smear test ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ

Illustratie van een doktersassistente die een uitstrijkje maakt

Text 4 The smear test ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ

ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵢⴻⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⵎⴻⵣⵍⵉ ⴱⴰⵛ ⴰ ⵜⵙⴽⴽⴻⵔ ⵓⵙⵉⴷⴷ: ⵉⵙⵎ ⵏⴻⵙⵙ ⵙⵒⴻⵛⵓⵍⵓⵎ.
ⵙ ⵢⴻⵜ ⵛⵉⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵢⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴻⵏⴷoⵎⴻⵜⵔⵉⵓⵎ ⴳⵉ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ.

Image 5 The result ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

Illustratie van een doktersassistente die een uitstrijkje maakt

Text The result ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ

ⵣⵎⴻⵔⴷ ⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵍⵙⵜ ⵉⵎⴽⵔⴰⴷ ⵏⴻⵎ, ⵉⴽⵎⴻⵍ ⵓⵙⵉⴷⴷ.
ⵔⴰⴷ ⴰⵎ ⵏⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ ⴳⵉ 4 ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⴻⵏ.
ⵜⴰⵠⵉⴷⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵠⵉⴷⵢⵓⵜ ⵎⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵙⵇⴷⴻⵛⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ.
ⴽⵍⵉⴽⵉ ⴷⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵜ ⵢⴻⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⵓ ⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ.

ⵟⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ: ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ

Nⴽⴽⴻⵔ ⴳⵀⵉⴷ ⴱⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵔⵜ ⵜⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵉⵎⴳⵀⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵙⴻⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ

ⵜⴰⵠⵉⴷⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⵠⵉⴷⵢⵓⵜ ⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⵓⴼⵔⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⴻⵎ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⴰⵔ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ.

Lⴰⵏ ⴷⴰⵔⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⴻⵢⵉⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ? ⵖⴻⵔ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (Bevolkingsonderzoek ⵀoⵍⴰⵏⴷⴰ) deg www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/contact.