Markaad uur leedahay, waxaa jira 2 tallaal oo aad heli karto: kahortagga hargabka iyo xiiqdheerta (tallaalka 22-da sitimaan) Tallaaladani waxay ilaalin doonaan adiga iyo ilmahaaga labadaba.

Related subjects


  • Flu and flu vaccine

    Flu occurs every year in the Netherlands, usually in the winter months. It is caused by the flu virus (influenza virus). The flu vaccine lowers the risk of getting flu. RIVM monitors the development of the flu virus in the Netherlands and conducts research into flu and the flu vaccine.