kaft brochure SOM After-care instructions following BCG vaccination

Tilmaamaha daryeelka la sameeyo kadib marka la qaato talaalka BCG
Sida loo daryeelo cunugaaga kadib marka uu qaato talaalka