Het RIVM organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht de cursus Chemical Safety Assessment under REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Deze cursus wordt gehouden van 25-28 juni 2019

25-28 juni: Chemical Safety Assessment under REACH

Toelichting 

Deze vierdaagse training bestaat uit een stoomcursus  REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) op dag 1 waarin een overzicht wordt geboden van de REACH wetgeving, processen en de chemische veiligheidsbeoordeling (CSA chemical safety assessment (chemical safety assessment)) met korte interactieve oefeningen. In het resterende deel van de training word je gevraagd een REACH relevante stof te selecteren om daarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Op elke dag wordt in een stapsgewijze aanpak de theoretische achtergrond geschetst, worden beschikbare tools uitgelegd en kort gedemonstreerd alvorens je zelf aan de slag gaat voor de door jou geselecteerde stof onder supervisie van experts. Na stofselectie start de CSA met het verzamelen en evalueren van de data (dag 2), het beoordelen van de gevaarseigenschappen (dag 2 en 3), blootstellingsschatting (dag 3), risicokarakterisering (dag 4) en speciale onderwerpen zoals PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch)/PMT, hormoonverstoring, nanomaterialen en mengseltoxiciteit. Cursisten dienen een laptop mee te brengen waarop zij de vrij beschikbare tools op kunnen downloaden.

 

Praktische informatie over cursus Chemical Safety Assessment under REACH

Door wie

RIVM en IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) (Utrecht University)

Voor wie

Studenten, promovendi en professionals binnen de industrie, overheden, universiteiten die willen hun kennis vergroten over REACH en de chemische veiligheidsbeoordeling van industriële chemicaliën. 

Wanneer

25-28 juni (4 dagen) 

Waar

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, (RIVM) Bilthoven

Studiepunten

1.5 ECTS credits + Certificate of Attendance 

Studiekosten 

€ 1800 voor 4 dagen

Studieniveau 

Advanced master level 

Voertaal

Engels 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de website van Utrecht Summer School.

Vereiste achtergrondkennis 

De cursus vereist een goede kennis van de basiswetenschappen (scheikunde, biologie, natuurkunde) en (eco) toxicologie en een een globale kennis over de risicobeoordeling 

Meer informatie 

Meer informatie over de inhoud en docenten is te vinden op de website van de Utrecht Summerschool