Voor klachten over het RIVM is er een klachtenregeling.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Een officiële klacht over het RIVM kunt u richten aan:

RIVM
Ter attentie van de Directeur-Generaal
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

of per mail via info@rivm.nl

Vermeld bovenaan uw brief of uw mail duidelijk dat het om een klacht gaat en het onderwerp van uw klacht.

Voor overleg over het indienen van een klacht is het RIVM telefonisch bereikbaar via +31 (0)88 689 8989.

Formele procedure

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen

De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Klachten over een bevolkingsonderzoek?

De bevolkingsonderzoeken naar kanker worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wilt indienen.

Lees meer over: