Toename samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rondom preventie

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stimuleert sinds 2016 dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om samen preventie voor risicogroepen op te zetten. Voorbeelden van risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en mensen met psychische problemen. Het RIVM brengt sindsdien elk jaar de initiatieven in kaart waarin gemeenten en zorgverzekeraars samen met partijen uit preventie, zorg en welzijn deze afspraken vormgeven.

Uit de evaluatie van het RIVM blijkt dat het aantal netwerkeninitiatieven toenam (van 71 in 2017 naar 81 in 2018). Ook is het aantal netwerkinitiatieven gestegen waarbij schriftelijke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en zorgverzekeraars (van 21 in 2017 naar 25 in 2018). Ook richten de initiatieven waarin zij samenwerken zich op meer verschillende vormen van preventie dan in 2017. Zo kan preventie binnen een initiatief zowel gericht zijn op alle burgers, als op burgers met een verhoogd risico op een ziekte of op burgers die al ziek zijn.

Zes van de netwerkinitiatieven hebben gebruikgemaakt van de subsidieregeling ‘Preventiecoalities’, een van de maatregelen van VWS om preventie in het zorgstelsel te stimuleren. Door deze subsidie aan te vragen worden de afspraken over preventie vastgelegd en wordt een deel van de coördinatiekosten vergoed. De deelnemers aan de preventiecoalities zijn over het algemeen positief over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, en geven deze steeds verder vorm. Wel moeten gemeenten en zorgverzekeraars nog verder ontdekken wat ze van elkaar kunnen verwachten en hoe ze hun verantwoordelijkheden kunnen invullen. Het kost daardoor tijd om afspraken over preventie te maken en in de praktijk uit te voeren.

Het RIVM blijft de ontwikkelingen tot en met 2021 jaarlijks volgen. Medio 2019 wordt in een tussenevaluatie uitgebreider ingegaan op de ontwikkelingen en ervaringen sinds de introductie van de maatregelen.