Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stimuleert sinds 2016 dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om preventie voor risicogroepen te bevorderen. 
Dit gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en mensen met psychische problemen.Gemeenten en zorgverzekeraars werken hierbij samen met organisaties die werken in de preventie, zorg en welzijn. Het RIVM brengt deze netwerkinitiatieven sinds 2016 elk jaar in kaart.Uit de evaluatie van 2019 blijkt dat het aantal netwerkinitiatievengestaag blijft groeien (van 81 in 2018 naar 95 in 2019). Daarnaast leggen gemeenten en zorgverzekeraars de afspraken over de samenwerking vaker op schrift vast (van 25 in 2018 naar 32 in 2019). Sinds 2019 heeft de staatsecretaris van VWS extra maatregelen genomen om de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar te stimuleren. Een voorbeeld is ervoor te zorgen dat bepaalde interventies meer worden ingezet, zoals Welzijn op Recept. Dit soort interventies wordt inmiddels bij meer dan driekwart van de onderzochte netwerkinitiatieven aangeboden.

Voor de evaluatie heeft het RIVM gesproken met mensen die de samenwerkingsverbanden hebben opgezet, over hun ervaringen. Daaruit bleek dat zij stapsgewijs te werk
gaan. Eerst brengen zij bestaande projecten en knelpunten in kaart. Op basis daarvan bepalen ze welke stappen nodig zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken welke subsidies bij welke fase passen en hoe ze het initiatief het beste gezamenlijk kunnen opzetten. De geïnterviewden geven aan dat ze meer partijen willen betrekken dan partijen uit de zorg, bijvoorbeeld werkgevers en scholen. Ook vinden ze de versnipperde regelingen en subsidies voor preventie ingewikkeld. Preventie voor risicogroepen blijft zich verder ontwikkelen onder andere in de vorm van meer netwerken die aan preventie doen en een toenemende mate van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.