Het Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om in beeld te brengen welke gegevens beschikbaar zijn over de diffuse aanwezigheid van PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) in grondwater in Nederland. Met diffuus wordt bedoeld dat concentraties niet direct zijn te relateren aan een specifieke (punt)bron, maar het resultaat zijn van bijdragen uit meerdere bronnen op uiteenlopende afstanden van een meetpunt.