Presentatie op de SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) Deelnemersdag 2023 door A. Schoffelen