In deze ‘Tussenevaluatie’ worden de ontwikkelingen rondom de in 2016 ingevoerde maatregelen en de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie in het zorgstelsel beschreven. Deze maatregelen zijn: het stimuleren van preventie op nationaal bestuurlijk niveau, het bieden van informatie over de maatregelen via het Digitaal Loket, het bieden van ondersteuning aan het veld door het Preventieteam, een gedeeltelijke vergoeding van de coördinatiekosten via een ‘Subsidieregeling preventiecoalities’ en de evaluatie ‘Preventie in het zorgstelsel’. De evaluatie laat zien dat de maatregelen tot nu toe een aantal concrete resultaten hebben opgeleverd, bijvoorbeeld de toekenning van een subsidie preventiecoalitie aan acht regio’s tot dusver en de ondersteuning die het preventieteam via werkbezoeken en bijeenkomsten heeft gegeven aan het veld en hun bijdrage aan de opname van de Gecombineerde Leefstijl Interventie in het basispakket. Verder is het aantal regio’s waarin samenwerkingsafspraken tussen gemeente en zorgverzekeraar zijn gemaakt over preventie gegroeid. Er is echter ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo kan de bekendheid van de maatregelen nog vergroot worden. Daarnaast is er vanuit gemeenten en zorgverzekeraars vooral behoefte aan het uitwisselen van leerervaringen en goede voorbeelden van samenwerkingsafspraken en preventie interventies op landelijk niveau. Verder zoeken zij naar oplossingen om de samenwerking rondom preventie duurzaam te borgen. VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) oriënteert zich momenteel op aanpassing of aanvulling van de maatregelen om de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten waar het gaat om preventie voor risicogroepen te stimuleren en te versterken.