Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2017

Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2017

Go to abstract

Abstract

Het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), zowel inhoudelijk als organisatorisch. Hierbij wordt aandacht besteed aan de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de ontwikkelingen op het gebied van de vaccinatiegraad. Belangrijke gebeurtenissen In 2017 waren er geen opvallende uitbraken van ziekten waartegen via het RVP wordt ingeënt. Wel is het aantal patiënten met meningokokkenziekte W verder toegenomen ten opzichte van 2015 en 2016. In mei 2018 wordt daarom de meningokokken C-vaccinatie op de leeftijd van veertien maanden vervangen door meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze vaccinatie zal in het najaar 2018 ook worden aangeboden aan kinderen geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004. In 2017 zijn de e-learning Achtergronden RVP en de vernieuwde website (https://rijksvaccinatieprogramma.nl/) beschikbaar gekomen. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van het vaccinatieconsult, waarin ouders vragen over het RVP kunnen bespreken. Vaccinatiegraad De vaccinatiegraad, oftewel het aandeel zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt, is nog steeds hoog maar daalt de laatste jaren licht. Voor de HPV-vaccinatie is de verdere daling in de vaccinatiegraad van 8 procent ten opzichte van vorig jaar opmerkelijk. Overigens is niet alleen in Nederland een daling te zien. Belangrijkste reden om niet tegen HPV te vaccineren of daarover te twijfelen, zijn zorgen over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin. De Gezondheidsraad zal opnieuw advies uitbrengen over HPV-vaccinatie in Nederland. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor (groepsbescherming). Ook kwetsbare mensen en mensen die (nog) niet zijn ingeënt, lopen dan minder risico de ziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de ingeënte groep. Om dit effect te behouden is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zijn ingeënt.

Abstract

The RIVM annually describes the developments within the Dutch National Immunisation Programme (NIP), both substantively and organisationally. Attention is paid to the most important events in the past year and the developments in the field of immunisation coverage.

Important events
In 2017, there were no noticeable outbreaks of diseases which are vaccinated against within the NIP. However, the number of patients with meningococcal W disease has increased further compared to 2015 and 2016. In May 2018, the meningococcal C vaccination at the age of 14 months will therefore be replaced by meningococcal ACWY vaccination. In autumn 2018, this vaccination will also be offered to children born between 1 May 2004 and 31 December 2004.

In 2017, the e-learning Backgrounds NIP and the renewed website (https://rijksvaccinatieprogramma.nl) became available. Preparations have also been made for the introduction of the vaccination consultation in which parents can discuss questions about the NIP.

Immunisation coverage
The immunisation coverage, i.e. the proportion of newborns, toddlers and schoolchildren who receive the vaccinations within the NIP, is still high but has declined slightly in recent years. For the HPV vaccination, the further decrease in the immunisation coverage of 8 percent compared to last year is remarkable. However, there is not only a decline seen in the Netherlands. The main reason not to vaccinate against HPV or to doubt this is concerns about possible side effects of the HPV vaccine. The Health Council will again issue an advice on HPV vaccination in the Netherlands.

A high vaccination coverage is important. When many people have been vaccinated against an infectious disease, this disease occurs less frequently (group protection). Vulnerable people and people who have not (yet) been vaccinated are also less likely to get the disease. They are protected, as it were, by the vaccinated group. To maintain this effect, it is important that as many people as possible have been vaccinated.

Remaining

Size
2.23MB