ⴹⴻⴳ ⵜⵉⵯⵉⴷⵢⵓⵜⵉⵏ- ⴰ, ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵜ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰ ⴷⵎⴰⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ. Mⴰⴳⵀⴻⴼ ⴰⴷ ⴳⵀⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⴰⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ ⵏⴻⴳⵀ ⵎⴰⴳⵀⴻⴼ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴷⵉⴷ ⴽⴽⴰⵏ? ⴹ ⵎⴰⵎⴻⵏⴽ ⵉⵔⴷ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵙⵙⴻⵏⵜ ⵉⵙⴷ ⵔⴰ ⵜⴽⴻⵜ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ ⵏⴻⴳⵀ ⵓⵀⵓ?

Lⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⴳⵀⵍⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀoⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ ⴰ

ⵟⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ-ⴰ ⵜⵉⵢⵉⵙⵙⴽⴰⵔ I ⵜⴻⵎⴻⵜⵜⵓⵜⵉⵏ ⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⴳⵀⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵀoⵍⴰⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙⴻⵏ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵔⴱⵉⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙⵙⴻⵏ

ⵟⵉⵯⵉⴷⵢⵓⵜⵉⵏ-ⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔⵜⴻⵏ Zouka Mⴰⴷⵉⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴻⵜⵜⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵖⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴷ Pⵀⴰⵔoⵙ.

ⵣⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵟⵉⵎⴻⵜⵜⵓⵜⵉⵏ ⵙ ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).