Q-koorts

In de richtlijn Q-koorts is in paragraaf 8 informatie toegevoegd over het eenmalige vaccinatie-aanbod in 2011 aan mensen met specifieke hart- en vaatziekten die nog niet eerder met de Q-koortsbacterie in aanraking waren gekomen.

Kinkhoest

De richtlijn Pertussis/kinkhoest is herzien in paragraaf 9.4. De wijziging betreft de profylaxe voor kinderen jonger dan 1 jaar.

Scabies

De paragraaf Diagnostiek van de richtlijn Scabies is herzien.

Hepatitis B

In de richtlijn Hepatitis B zijn per juni 2012 paragraaf 8.1.1 en bijlage III aangepast omdat de informatie die erin over het hepatitis B-vacinatieprogramma niet meer actueel was. Sinds 1 januari 2012 zijn de druggebruikers geen risicogroep meer binnen het programma en hebben zij geen recht meer op een gratis HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)-vaccin.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is ook per 1 januari 2012 gestopt met de uitvoering van het programma. Een snelle manier om bij de juiste informatie voor professionals te komen is deze pagina: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals 
De verkorte route naar de richtlijnen is: www.rivm.nl/richtlijnen

Enquete lezers LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

De LCI-richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-praktijk, maar kunnen ook voor andere professionals van nut zijn. Tot nu toe was de belangrijkste vorm waarin deze richtlijnen werden gepubliceerd het richtlijnenboek. We willen graag weten of we de richtlijnen ook op een andere manier kunnen gaan publiceren. Daarom hebben we vier korte vragen voor u: http://www.formdesk.com/rivm/richtlijnlezers_enquete 

ISI Informatie Standaard Infectieziekten (Informatie Standaard Infectieziekten)/VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten)

Er is een definitieve versie gepubliceerd van de VSI Listeriose.

VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-deskundigenberaad

Op 6 juni kwamen verschillende deskundigen bijeen om de VRE-uitbraak (Vancomycineresistente enterokokken) in een aantal ziekenhuizen te bespreken. Zij zijn van mening dat deze bacterie over het algemeen niet zorgt voor veel extra ziekte bij patiënten. Veel patiënten zijn drager van de bacterie zonder dat deze een infectie veroorzaakt. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt, zijn een aantal verbeterpunten mogelijk op het gebied van screening, diagnostiek en typering van de VRE-bacterie. Verder worden ziekenhuizen opgeroepen om uitbraken te blijven melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie. Zie de volledige adviesbrief en het nieuwsbericht van 21 juni.