Iedereen kent wel oudere mensen die fragiel of kwetsbaar zijn. Of, wanneer en in welke mate mensen kwetsbaar worden, is voor elk mens anders. Ook de factoren die kunnen bijdragen aan kwetsbaarheid zijn divers. Het huidige beleid is erop gericht de zelfredzaamheid van oudere mensen te bevorderen en ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Preventie van kwetsbaarheid kan hier mogelijk aan bijdragen. Deze factsheet is gebaseerd op resultaten van onderzoek naar kwetsbaarheid onder zelfstandig wonende volwassenen en ouderen van 40 tot 81 jaar. De brede leeftijdsrange maakt een vooruitblik mogelijk: de volwassenen van nu zijn immers de ouderen van straks. We beschrijven voor vier domeinen van kwetsbaarheid welke factoren eraan bijdragen en of kwetsbaarheid in specifieke groepen vaker voorkomt. Ook geven we aan of er redenen zijn om te veronderstellen dat de ouderen van straks qua kwetsbaarheid verschillen van de ouderen van nu.