Het softwareprogramma Sanscrit is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is vastgelegd in de Circulaire Bodemsanering 2009 die per 1 mei 2009 is geactualiseerd.

Het programma Sanscrit is gebaseerd op beoordelingsmethoden voor ecologische- en humane risico’s en de risico’s ten gevolge van verspreiding van verontreinigd grondwater. Deze methoden zijn ontwikkeld door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partnerinstituten. Het programma Sanscrit is geprogrammeerd door Van Hall Larenstein in opdracht van het ministerie van VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en in beheer bij het RIVM.

Met het Saneringscriterium kan worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s kan worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd.

Sinds 2008 is Sanscrit geïntegreerd in de Risicotoolbox. Hiermee is de Risicotoolbox het portal voor de 'bodeminstrumenten' waarmee het bevoegd gezag WbbWet Bodembescherming en de verschillende stakeholders gerichte ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van de verschillende taken voor bodemkwaliteit, bodembeheer en bodemsanering.