een rekenmodel voor het risico van de mens bij het gebruik van verontreinigde waterbodem

De beoordeling van risico’s voor de mens bij het gebruik van een verontreinigde waterbodem wordt gedaan met het model SEDISOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde waterbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde waterbodems). De eerste versie van het model werd in 1993 ontwikkeld voor de urgentiebepaling van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Het model berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem.

In 2001 heeft het RIZA Rijksintituut voorZoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering (Rijksintituut voorZoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering) in samenwerking met het RIVM gewerkt aan een nieuwe versie van het model SEDISOIL. Op grond van verbeterde inzichten zijn enkele aanpassingen in het model aangebracht. De beoordeling van humane risico’s is onderdeel van de richtlijn voor nader onderzoek waterbodems. De richtlijn naderonderzoek waterbodems behoort tot het kennisdomein van het Expertisecentrum Waterbodems (ECB Expertisecentrum waterbodems (Expertisecentrum waterbodems)), voorheen Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (Advies- en Kenniscentrum Waterbodems)).