Slimmer met Zorg

Slimmer met Zorg is een proeftuin in de regio Eindhoven en gericht op alle CZ en VGZ verzekerde patiënten van huisartsen aangesloten bij PoZoB, SGE en DOH Department of Health (Department of Health) in het adherentie gebied van de ziekenhuizen MMC, CZE en St Anna (n = 210.000). De proeftuin kent drie gelegenheidscoalities in wisselende samenstelling tussen zorggroepen, verzekeraars, zorgbelang, apothekers, patiëntvertegenwoordiging en ziekenhuizen.

De ambitie van Slimmer met Zorg was aan het begin van de proeftuin periode om op populatieniveau de verwachte groei van zorgkosten beteugelen en gezondheidswinst te boeken, bij een goede ervaren kwaliteit van zorg. Het was hierbij nadrukkelijk de bedoeling dat het hele veld van zorg en welzijn gaat participeren, met daarbinnen optimaal samenwerkende zorgpartners. In eerste instantie werd hierbij gefocust op het zorgdomein, met het streven om in de toekomst welzijn erbij te betrekken.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  113 

Uitgelicht: Zelfhulp doe je samen

Doel: ‘Zelfhulp doe je samen’ is erop gericht om de zorgvrager te ontzorgen zelfregie te vergroten. Het is aangetoond dat zelfhulp bijdraagt aan de gezondheidsbeleving en leidt tot lagere zorgkosten. Daarnaast sluit het aan op de kantelingen in de zorg: van zorgen voor, naar zorgen dat. De gedachte is om zorgvragers via zorgverleners te attenderen op zelfhulp als ondersteuning bij het omgaan met een aandoening, naast de zorg die door professionals wordt geleverd. Dit vraagt van zorgverleners dat zij weten wat zelfhulp en de mogelijke meerwaarde ervan is en wat zelfhulporganisaties zijn, om zo mensen de weg naar zelfhulp te kunnen wijzen. Het project is in 2014 gestart in aansluiting op bestaande interventies binnen de zorggroepen.

Bekostiging: Het project is door partijen zelf uitgevoerd zonder een beroep te (hoeven) doen op aanvullende financiële middelen voor projectleiding en -ondersteuning.

Resultaten: De projectrapportage uit 2016 geeft aan dat de bekendheid van zelfhulp is toegenomen en hierdoor zowel zorgverleners als zorgvragers de weg naar zelfhulp hebben weten te vinden. Dit resulteert in een toename van het aantal zelfhulpgroepen, een grotere diversiteit aan thema’s en meer vraag naar algemene informatie door de zorgvrager als zorgverlener. Op de website ‘zelfhulpverbindt.nl’ zijn in de projectperiode 30 nieuwe groepen gestart, is met 20 nieuwe autonome groepn contact gelegd, zijn bijna 150 concrete hulpvragen via de zelfde regietool verbonden met ervaringsdeskundigen en heeft de website 10.000 bezoekers gehad.

Toekomstbeeld: Inmiddels is zelfhulp opgenomen in de dagelijkse manier van werken en overleggen de betrokken actoren periodiek om de informatie op te frissen en actueel te houden.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).