uitbreiding meetnet stikstof

Roy Wichink Kruit: Teveel stikstof is een probleem voor de natuur. Planten en diersoorten kunnen 
hierdoor verdwijnen. Om de stikstofdepositie in Nederland nog beter in kaart te brengen gaan we het huidige meetnet voor stikstof uitbreiden met verschillende nieuwe meetpunten.

Het RIVM meet verschillende stikstofcomponenten in Nederland. Het gaat daarbij om de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxide in de lucht.Dat heet de concentratie. En om hoeveel daarvan weer neerkomt op de vegetatie en de bodem. Dat heet de depositie.

Dit doen we met verschillende meetinstrumentendie verspreid over het land staan.De ammoniakconcentratie wordt bijvoorbeeld in meer dan tachtig natuurgebieden gemeten. En deze metingen worden gebruikt voor het eiken van modelberekeningen, het volgen van trends en voor procesonderzoek. Zo ontstaat een compleet beeld van de stikstofdepositie in Nederland en dus ook in natuurgebieden.

Door op meer plekken te gaan meten, krijgen we een beter inzicht in de stikstofdepositie in Nederland. De concentraties in de lucht bepalen in sterke mate hoeveel stikstof er uiteindelijk op de bodem en de vegetatie terechtkomt.

Daarom meten we zowel de concentratie in de lucht alsook de daadwerkelijke depositie op het oppervlak. We gaan op nog meer plekken de ammoniakconcentraties meten en daarnaast gaan we op twee plekken uurlijks de concentraties van ammoniakzouten in de lucht bepalen.

De stikstofdepositie bestaat uit droge en natte depositie van ammoniak en stikstofoxide. Droge depositie van ammoniak heeft het grootste aandeel in de totale stikstofdepositie. En dit meten we straks op tien meetlocaties,  net als de natte depositie.

Nieuw is dat we ook de droge depositie van stikstofoxide gaan meten. Het RIVM doet zelf metingen binnen het meetnet stikstof en onderhoud de meetlocaties. Ook beoordelen we de kwaliteit
van nieuwe meetmethoden en onderzoeken we of we metingen van anderen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld de metingen die door burgers worden gedaan in citizen science projecten. Maar ook bijvoorbeeld satellietmetingen.

We werken hierbij nauw samen met verschillende kennisinstellingen en provincies. Deze samenwerking is belangrijk, omdat we hiermee de beschikbare kennis over de stikstofdepositie in Nederland kunnen vergroten. 

Bij het uitbreiden van het meetnet stikstof zoeken we naar geschikte locaties waar we de extra meetapparatuur kunnen plaatsen. We kijken daarbij onder andere of de meetpunten
goed verdeeld zijn over het land. Zo meten we bijvoorbeeld niet alleen in natuurgebieden, maar ook in steden en in landbouwgebieden.

Door de locaties zo goed mogelijk te kiezen kunnen we optimaal gebruikmaken van de metingen bij het bepalen van de stikstofdepositie in heel Nederland.