Vitaal Vechtdal

De proeftuin Vitaal Vechtdal richt zich op de inwoners van het Vechtdal. Dit omvat de gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden en Dalfsen (n = 142.000). De proeftuin bestaat uit een stichtingsbestuur en een burgercoöperatie. Eén vertegenwoordiger van de burgercoöperatie is gevestigd in het stichtingsbestuur. Daarnaast zijn vertegenwoordigers betrokken bij de proeftuin van gemeente, zorggroep, ziekenhuis, patiëntvertegenwoordiging, zorgverzekeraar, programmaondersteuning, thuiszorg, middelbare onderwijs, welzijn en maatschappelijk werk en werkgevers.

De ambitie van Vitaal Vechtdal aan het begin van de proeftuin periode was het zorgen voor een verbetering van de vitaliteit en kwaliteit van leven van de burgers van het Vechtdal. Dit door middel van een doelmatige en gecombineerde regionale inzet van mensen, middelen, ideeën en activiteiten vanuit de volgende domeinen; zorg (inclusief rol zorgverzekeraar en gemeente), onderwijs en opleiding, werk en bedrijfsleven, huis en tuin (welzijn, sport, cultuur, gemeenten).  Verder richtte men zich op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van de bewoners en op 'nabuurschap' (iedereen wil een bijdrage leveren aan de samenwerking en voelt betrokkenheid bij de buurt).  Het accent van de proeftuin lag op preventie, innovatie, gedrag en gezondheid, met ook aandacht voor een beheerste groei van de zorgkosten.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  114 

Uitgelicht: Vroeg Erbij in het Vechtdal

Doel: Vroeg Erbij is een pilot om opvoed -en opgroeirisico's bij zwangeren vroegtijdig te signaleren. Den jeugdverpleegkundige kan vervolgens, indien de ouder(s) dat wensen, verwijzen voor een prenataal huisbezoek (PHB). Zo nodig kan daarna passen de hulp worden ingezet, namelijk:

  1.  Voor (aanstaande) ouders is passend advies, zorg en ondersteuning beschikbaar van het moment dat zij gezinsuitbreiding wensen tot de schoolperiode van een kind.
  2. Vroeg Erbij maakt vroegsignalering mogelijk vanuit alle organisaties die betrokken zijn bij opvoeding en ontwikkeling.
  3. Diverse innovatieve concepten voor preventie en zorg rond de geboorte worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd om perinatale sterfte verder terug te dringen.

De pilot loopt van medio 2015 tot medio 2018.

Bekostiging: Het projcte is bekostigd binnen de reguliere werkzaamheden van verloskundigen (Zvw eerstelijnszorg).

Resultaten: De werkwijze is, zij het in aangepaste vorm, succesvol geïmplementeerd in het Vechtdal. Van juni 2015 tot eind 2017 zijn in totaal 71 prenatale huisbezoeken afgelegd, met indien nodig/gewenst vervolginterventies. 36% van de bevraagde professionals (vooral kraamverzorgenden) geeft aan niet op de hoogte te zijn van deze interventie. Er zijn diverse verbeterpunten genoemd, zoals een betere samenwerking tussen betrokken zorgprofessionals. Ouders en professionals zijn positief dat de vroegsignalering opvoed- en oproeirisico's verminderd. Bovendien geven zij aan dat het contact laagdrempeliger wordt.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).

Meer informatie over de proeftuin kunt u vinden op de website van de proeftuin (www.vitaalvechtdal.nl)