In het document "Afstandentabel propaanreservoirs" van 24 juli 2006 staan risicoafstanden tot propaanreservoirs en maximale personendichtheden voor de omgeving van de reservoirs. Dit moet worden beschouwd als hulpmiddel bij de vergunningverlening. Het heeft geen wettelijke status en zal worden geactualiseerd door het uitkomen van de nieuwe rekenmethodiek.

Concept rekenmethodiek voor propaanreservoir groter dan 13m3

De rekenmethodiek van 29 maart 2010, voor inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan 13 m3 kubieke meter (kubieke meter) acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is, is nog niet goedgekeurd door het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (DoEV Directeurenoverleg Externe Veiligheid (Directeurenoverleg Externe Veiligheid)) en daarom nog niet voorgeschreven. In een korte notitie wordt weergegeven wat de verschillen zijn tussen de rekenmethodiek van 29 maart 2010 en de methodiek die is toegepast in Afstandentabel propaanreservoirs uit 2006. Ook zijn in deze notitie de consequenties van deze verschillen weergegeven voor de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. Wij bevelen aan bij het uitvoeren van een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) rekening te houden met deze nieuwe inzichten. Opmerkingen over of aanvullingen op dit concept zijn welkom.

Daarnaast vindt u hier een voorbeeld PSU-file propaanreservoirs voor SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) 6.54 en een toelichting hier op. Deze voorbeeld PSU-file is opgesteld conform de rekenmethodiek van 29 maart 2010 en kan worden aangepast voor iedere gewenste specifieke situatie.

Per 1 januari 2007

Inrichtingen waar maximaal twee bovengrondse propaanreservoirs aanwezig zijn met een inhoud t/m 13 m3 per reservoir waaraan propaan uitsluitend in de gasfase wordt onttrokken, vallen sinds 2007 onder het Activiteitenbesluit. Voor dergelijke reservoirs zijn in het activiteitenbesluit wettelijke “veiligheidsafstanden” opgenomen die te vinden zijn op de website van InfoMil. Deze “veiligheidsafstanden” zijn gebaseerd op de afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van   10-6 per jaar (PR plaatsgebonden risico (plaatsgebonden risico) 10-6) uit het document Afstandentabel propaanreservoirs van 24 juli 2006.

Voor alle overige propaanreservoirs bestaan (nog) geen wettelijk vastgestelde risicoafstanden. Hiervoor moet dus een risicoanalyse, QRA, worden uitgevoerd. Om een indruk te krijgen van de hoogte van het groepsrisico en de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar, kunt u het document Afstandentabel propaanreservoirs van 24 juli 2006 raadplegen.