WOB-verzoeken bij het RIVM

Een ieder mag bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) , onderdeel van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob Wet openbaarheid van bestuur) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende vier criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd, op papier of digitaal 
  • het verzoek moet gaan om informatie waar RIVM over beschikt, en
  • de informatie moet gaan over beleid van het RIVM of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Na ontvangst van het Wob-verzoek wordt bekeken of de opgevraagde informatie kan worden verstrekt (openbaar gemaakt worden voor een ieder) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  

Als het voor het RIVM niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

 Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen.  Daarnaast plaatst het ministerie van VWS de geanonomiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties op Rijksoverheid.nl

Centrale behandeling Wob-verzoeken bij VWS   

Alle Wob-verzoeken bij het ministerie van VWS worden in behandeling genomen door de Wob-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie. Dit geldt dus ook voor informatie die berust bij het CIBG, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  Alle correspondentie over Wob-verzoeken loopt dan ook via de Wob-eenheid van het ministerie.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

Voor een voortvarende behandeling van Wob-verzoeken wordt geadviseerd het Wob-verzoek rechtstreeks te richten aan de Wob-eenheid van het ministerie van VWS. De contactgegevens zijn:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Wob-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag
Fax: 070 340 59 84

Wob verzoeken bij VWS

Kan ik een Wob-verzoek ook indienen bij het RIVM?

U kunt een Wob-verzoek ook bij het RIVM indienen, echter wordt uw verzoek dan wel doorgestuurd naar de Wob-eenheid van het ministerie van VWS, die de Wob-verzoeken afhandelt. Voor Wob-verzoeken en vragen m.b.t. de Wob verwijs ik u naar Wobverzoeken@rivm.nl. Het is dus efficiënter (en sneller) om een Wob-verzoek rechtstreeks aan de Wob-eenheid van VWS te sturen.