RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ETX

Berekent het ecologische risico op basis van soortgevoeligheidsverdelingen

ETX 2.0 is een computerprogramma waarmee op basis van beschikbare toxiciteitsgegevens een zogenaamde soortgevoeligheidsverdeling (SSD) uitgerekend kan worden. Vervolgens toetst het programma of deze verdeling voldoet aan de criteria van een normale verdeling. Van de SSD worden het 5e percentiel en de mediaan berekend, beide met hun 90% betrouwbaarheidsinterval. Met de berekende SSD kan ook een fractie aangetaste soorten worden geschat bij een gegeven milieuconcentratie, of een verwacht ecologisch risico (EER) bij één of een serie van milieuconcentraties. Het programma biedt ook de mogelijkheid om van zeer kleine datasets een percentiel te schatten met behulp van de zogenaamde small sample methode. ETX 2.0 is geschreven in Microsoft © Visual Basic.NET (Editie 2003). 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu