492 resultaten voor ‘’

 • Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  24 oktober 2012

  Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Organogram RIVM 2015 (pdf)

  14 januari 2014, PDF | 54kB
 • EHEC en verse groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.J.M. Aarts
  Uitvoering: 2013-2014

 • Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Personeel in kaart

  24 mei 2011

  De omvang en samenenstelling van het personeelsbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen jaren beïnvloed door de besluiten van het kabinet Balkenende. Dit kabinet heeft een verandering naar een kleinere, compactere Rijksoverheid ingezet. RIVM maakt onderdeel uit van deze verandering.

 • Nevenfuncties prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

  07 augustus 2013

  Nevenfuncties van Hendriek Boshuizen, senior statisticus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Resultaten speerpunt Een gezonde en duurzame leefomgeving

  14 september 2015
 • Nevenfuncties drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  04 augustus 2015

  Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • RIVM-Addendum bij Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW

  02 oktober 2013, PDF | 78kB
 • Basis risicofactoren

  24 mei 2011

  Voor alle in 2010 geregistreerde arbo-incidenten is bepaald welke Basis risicofactoren (BRF’s) hieraan ten grondslag liggen. In 2011 wordt de toekenning van BRF’s aan arbo-incidenten voortgezet om trends te kunnen herkennen.

 • Europese samenwerking ter bestrijding van antibioticaresistentie

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr.ir S.C. de Greeff
  Uitvoering: 2012-2013

 • Nevenfuncties dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Hanneke Kruize, onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Beeld vaccinatie

  21 juni 2011
 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Nevenfuncties prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  08 oktober 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Aldert Piersma, senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM.

 • Op weg naar gelijke kansen op gezondheid voor iedereen

  14 september 2015

  Projectleider: A.H. Uiters
  Uitvoering: 2011-2013

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Publicaties Ana Maria de Roda Husman

  04 december 2013, PDF | 166kB
 • Antibioticumresistente bacteriën op groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H. Blaak
  Uitvoering: 2011-2014

 • Effecten van invloeden tijdens de zwangerschap op latere ziekten

  09 oktober 2015

  Projectleider: Dr. L.T.M. van der Ven
  Uitvoering: 2011-2014

 • Het gebruik van proteomics voor bevolkingsonderzoeken en diagnostiek

  14 september 2015

  Projectleider: Dr. G.C.H. Rodenburg
  Uitvoering: 2011-2014

 • Afscheid directeur-generaal

  31 mei 2011

  In 2010 nam de heer dr. M.J.W. Sprenger afscheid als directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werd opgevolgd door waarnemend directeur-generaal mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer.

 • Uitleg nieuwe CBRN-responseunit

  21 maart 2011
 • Organisatie in verandering

  31 mei 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is volop in beweging. Koersvast Verder is dé paraplu voor alle projecten binnen het verandertraject naar één sterk en vernieuwd RIVM. Met Koersvast Verder beoogt het RIVM een duidelijke strategie en een duidelijk profiel te realiseren, evenals een goede besturing, bedrijfsvoering en ondersteuning.

 • Internationaal

  17 juli 2013

  Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

 • Dr. W. (Willem) Luytjes

  24 oktober 2012

  Dr. Willem Luytjes (1954) is topexpert Advisering bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Publicaties Ir. J.F.M. (Ans) Versteegh

  20 november 2013, PDF | 63kB

  Publicatielijst van Ans Versteegh, expert en coördinator drinkwater bij het Centrum Duurzaamheid van het RIVM.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

 • Drs. J. (Joram) Hoogink

  07 december 2015

  Sinds september 2015 werkt Joram als promovendus op het project “Modellering van risicoperceptie, gedrag en impact van het Rijksvaccinatieprogramma” (MORPHINE) onder leiding van Anna Lugnér, Jacco Wallinga, Aura Timen en Ardine de Wit. Het project richt zich op de effecten van de individuele vaccinatiekeus op de volksgezondheid. We willen inzicht krijgen in hoe mensen keuzes maken en hoe deze keus wordt beïnvloedt door familie en kennissen (het sociale netwerk). Resultaten uit dit model kunnen o.a. dienen als input voor de kosteneffectiviteitsanalyse.

 • Nevenfuncties prof.dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

  12 december 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Mirjam Kretzschmar, chief science officer Mathematical Disease Modelling bij het RIVM.

 • PHENOTYPE: Onderzoek naar de invloed van natuur op gezondheid

  14 september 2015

  Projectleider: Dr.ir. H. Kruize
  Uitvoering: 2012-2015

 • RIVM-Corporate film

  Film over het werk van het RIVM

 • Publicaties dr. ir. A.W. (Arjen) van de Giessen

  12 december 2012

  Publicaties van Arjen van de Giesssen, hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

 • Dr. C. (Cécile) van Els

  16 september 2014

  Cécile van Els (1961) is expert op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de dynamiek en kwaliteit van beschermende immuunmechanismen gericht tegen humane ziekteverwekkers. Hiervoor combineert zij mechanisme onderzoek en klinisch onderzoek aan patiëntenpopulaties.

 • crisis_NL|_mp4

 • Lichtvervuiling en de afwezigheid van donkerte

  14 september 2015

  Projectleider: Drs. D.E. Lolkema
  Uitvoering: 2011-2014

 • Ondersteuning van inspecties

  04 maart 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt twee inspecties bij het uitvoeren van metingen en de interpretatie van de gegevens. De Inspectie voor de Volksgezondheid handhaaft de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De VROM-inspectie (Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordenening en Milieubeheer) houdt toezicht op de kwaliteit van milieu.

 • Informatie Chris van Dorp

  29 augustus 2013
 • Nevenfuncties dr. G.A. (Ardine) de Wit

  12 december 2012

  Nevenfuncties van Ardine de Wit, senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

 • Personeelsbeleid

  20 februari 2012

  In 2011 had het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) opnieuw te maken met een aantal concrete organisatieveranderingen. De stafdirectie Human Resource Management (HRM) ondersteunde hierbij zowel op organisatorisch als op personeelsvlak.

 • Reorganisaties

  31 mei 2011

  In 2010 hebben twee reorganisaties geheel of gedeeltelijk vorm gekregen. Dit betreft het Facilitair Bedrijf en het IT-bedrijf.

 • Publicaties prof.dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

  12 december 2012

  Publicaties van Mirjam Kretzschmar, chief science officer Mathematical Disease Modelling bij het RIVM.

 • Publicaties Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

  03 april 2013

  Publicaties van Caroline Baan, hoofd afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Publicaties 2010-2102 prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

  25 oktober 2012

  Publicaties van Hans van Oers, chief science officer
  System assessments for policy support bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


 • Dr. D. (Diana) Wouters

  13 juli 2017

  Diana Wouters is hoofd Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

  13 januari 2014, PDF | 69kB
 • Mobiliteit

  31 mei 2011

  Eind 2010 waren 278 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangewezen als fase-2-kandidaat: zij waren betrokken bij reorganisatietrajecten die mogelijkerwijs tot personele problemen zouden kunnen leiden. Fase 2 betekent dat deze medewerkers gebruik kunnen maken van voorzieningen uit het sociaal flankerend beleid om hun mobiliteit en inzetbaarheid te vergroten. Dit betreft zowel interne als externe mobiliteit. Op die wijze wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat een medewerker herplaatsingskandidaat wordt.

 • Milieu en Veiligheid

  22 januari 2014

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekijkt hoe gezond Nederland is en hoe de gezondheid van Nederlanders wordt beïnvloed. Ter bescherming van de volksgezondheid doen we onder andere onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel. Ook brengen we de leefstijl van Nederlanders in kaart. Want hoe we bewegen, wat we eten en of we wel of niet roken is van invloed op onze gezondheid.

 • Informatie Aldert Piersma

  05 september 2012
 • Dr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

  23 november 2012

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu