Bereikbaarheidsanalyse soms ook bij andere zorgaanbieders

Op basis van uitvoeringsbesluit van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kan het RIVM op verzoek van aanbieders van acute zorg een bereikbaarheidsanalyse uitvoeren. Een analyse is nodig bij (tijdelijke) sluiting van een locatie van acute zorg (zoals HAP huisartsenpost (huisartsenpost), SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp), acute verloskunde, acute ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)). In de analyse beoordeelt het RIVM of bereikbaarheidsnormen voor de bereikbaarheid van acute zorg bij een mogelijke sluiting in gevaar komen. Ook geeft zij aan wat de effecten op de rijtijden zijn voor patiënten die gebruik maken van acute zorg in betreffende regio.

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.