Deze factsheet is bestemd voor gemeenten en zorgboerderijen. Met financiering van Alzheimer Nederland heeft het RIVM in samenwerking met LEAS bureau voor zorgvernieuwing en Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de ideeën van gemeenten en zorgboerderijen over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) en hun onderlinge contact hierover. In hoeverre kennen gemeenten en zorgboerderijen elkaar? In hoeverre zijn zij zich bewust van de kansen en bedreigingen van de stelselherziening (van AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar Wmo)?