Deze factsheet bevat de indicatoren voor het monitoren en evalueren van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven met specifieke aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Aan de hand van de kernset van 15 indicatoren kunnen de (sub)doelen van het actieprogramma Kansrijke Start gemonitord worden. De indicatoren voor het programma Kansrijke Start zijn opgesteld door middel van een Delphistudie met een panel van experts vanuit de wetenschap, beleid en praktijk. De vastgestelde indicatorenset moet gezien worden als een groeimodel waaraan indicatoren kunnen worden toegevoegd indien de benodigde data beschikbaar komen. Een latere bijstelling van de kernset van de monitor Kansrijke Start is dus mogelijk. De komende jaren zal het RIVM jaarlijks rapporteren op basis van de huidige indicatorenset om de ontwikkelingen door de tijd heen in beeld te brengen. De eerste rapportage staat gepland voor eind 2019.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.