Op 17 september 2020 heeft EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) haar opinie over PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) gepubliceerd. De vraag is gerezen of het RIVM adviseert om zonder bepaling van de doorwerking van de EFSA-TWI zo snel mogelijk blootstellingsbeperkende maatregelen te treffen. In reactie op deze vraag wordt in deze notitie een toelichting gegeven op de situatie, een overzicht gegeven van vervolgstappen die al zijn ingezet om emissies van PFAS naar het milieu te verminderen (brongericht), en van aanvullend onderzoek dat nodig is om additionele stappen te kunnen adviseren ten aanzien van beheersmaatregelen.

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.