Op 17 september 2020 heeft EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) haar opinie over PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) gepubliceerd.Op 17 september 2020 heeft EFSA haar opinie over PFAS gepubliceerd. De expertgroep is gevraagd om een beargumenteerd antwoord te geven op de vraag: ‘Kan het RIVM de door EFSA afgeleide gezondheidskundige grenswaarde op wetenschappelijke gronden voldoende onderschrijven? Indien ja, dan zal RIVM aanbevelen deze waarde te gebruiken in de humane risicobeoordeling en voor de afleiding van risicogrenzen (milieu). Indien nee, wat is dan het alternatief?’