Uitleg bemonstering  van bodemvocht, uitspoelingswater, drain- en greppelwater.

Naar Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid