Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’ beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het Uitvoeringskader Borstkanker is geschreven voor alle (medisch) professionals die betrokken zijn bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’ gaat uit van de wettelijke en beleidsmatige kaders die voor de bevolkingsonderzoeken gelden. Het Uitvoeringskader bevat een praktische beschrijving van de uitvoering en de rolverdeling (taken en verantwoordelijkheden) van de betrokken partijen, inclusief de overlegstructuur van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast worden de overige processen beschreven, zoals de kwaliteitsborging en de monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Deze processen zijn van belang om de bevolkingsonderzoeken naar kanker doelmatig, efficiënt en met een hoge kwaliteit uit te voeren. Waar nodig wordt verwezen naar aparte documenten waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Het Uitvoeringskader hangt nauw samen met het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker ( BBK Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker) Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker ). Hierin zijn de wettelijke kaders, de onderlinge verhoudingen van de samenwerkende partijen en de voorwaarden beschreven om te zorgen voor een hoge kwaliteit, een goede bereikbaarheid (laagdrempelig) én betaalbaarheid van de bevolkingsonderzoeken.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen


  • Bevolkingsonderzoek borstkanker

    Op deze website leest u meer over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Ga voor het maken van een afspraak naar de website van Bevolkingsonderzoek Nederland.