PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft RIVM gevraagd om samen de verkiezingsprogramma’s door te rekenen voor wat betreft stikstofdepositie en daarbij op basis van de emissie-inschattingen van het PBL te komen tot een inschatting van de effectiviteit van voorgestelde maatregelen voor de stikstofdepositie.