De zes stappen van populatiemanagement in een opwaartse beweging weergegeven.

Deze stappen zijn:

  1. Identificeren van populatie. In de eerste stap wordt de populatie gedefinieerd door de proeftuin. Dit kan op basis van verschillende in- en exclusiecriteria, zoals geografie (alle inwoners van een bepaalde regio), zorgverzekering (alle ingeschrevenen bij een bepaalde verzekeraar) of zorgverlener (alle ingeschrevenen bij een bepaalde huisarts).
  2. Triple Aim - status vaststellen. In stap 2 wordt de gezondheid van de populatie en de kwaliteit en kosten van de zorg in kaart gebracht voor de in stap 1 gedefinieerde populatie. Hiermee wordt de behoefte aan preventie, zorg en ondersteuning in kaart gebracht.
  3. Segmenteren van populatie en onderbouwen van interventiekeuze(s). Op basis van de uitkomsten van stap 2 wordt de populatie in stap 3 ingedeeld in subgroepen waarop specifieke interventies kunnen worden geselecteerd en toegesneden.
  4. Implementeren van interventies.  In deze stap wordt voor alle subgroepen uit stap 3 een portfolio aan interventies geïmplementeerd op het gehele continuüm van preventie tot palliatieve zorg. Naast deze gerichte interventies kunnen er ook randvoorwaardelijke interventies worden ingezet om gedrags- of contextfactoren te beïnvloeden, zoals kostenbewustzijn en de realisatie van een data-infrastructuur voor uitkomstbekostiging.
  5. Evalueren van interventies. In stap 5 wordt het effect van de interventies geëvalueerd aan de hand van diverse uitkomstmaten. Idealiter komen deze uitkomstmaten (grofweg) overeen met de drie doelen gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten.
  6. Proces van kwaliteitverbetering (feedback-loop). In de laatste stap staat het kwaliteitsverbeteringsproces centraal. Gebaseerd op de informatie uit stap 5 kunnen verbetercycli worden geïmplementeerd ten aanzien van voorgaande stappen. De effectiviteit van de proeftuinen wordt beïnvloed door verschillende organisatorische en omgevingsfactoren op micro-, meso- en macroniveau, zoals kenmerken van de regio, betrokken organisaties, financiering en wet- en regelgeving.

Om de resultaten van Triple Aim te optimaliseren worden deze stappen in een cyclisch proces herhaald.