Doel

De belangrijkste doelstelling van ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR is om inzicht te krijgen in hoeverre resistente bacteriën in Nederland aanwezig zijn en hoe dit in de tijd verandert. Deze informatie wordt gebruikt bij:

  • het opstellen of aanpassen van klinische richtlijnen voor antibiotische behandeling van infecties.
  • ontwikkeling van beleid ten aanzien van de volksgezondheid.
  • wetenschappelijk onderzoek.

Structuur en deelnemende professionals

Medische microbiologische laboratoria sturen maandelijks testuitslagen van antibioticaresistentie naar het RIVM. De testen worden gedaan op materiaal van patiënten op verzoek van artsen of ziekenhuishygiënisten. De gegevens worden gecontroleerd op kwaliteit en in een standaard vorm aan de nationale databank (ISIS-AR) toegevoegd.

Populatie en representativiteit

Er zijn op dit moment (mei 2017) 40 laboratoria bij ISIS-AR aangesloten, die samen ongeveer driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen vertegenwoordigen. Met alle andere Nederlandse laboratoria is contact over de aansluiting. Het streven is om volledig landelijke dekking te bereiken.

Verzamelde informatie

In ISIS-AR wordt informatie verzameld over alle bacteriële kweken waarbij gekeken is of de bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Dit zijn per bacterie de meetwaarden van de testen en de conclusie van het laboratorium over de resistentie. Ook worden algemene gegevens vastgelegd, zoals het type instelling (zoals huisarts, polikliniek, ziekenhuis), de afdeling waar de patiënt zich bevond bij monsterafname en algemene patiëntinformatie. Uit privacy-overwegingen wordt er streng op toegezien dat deze informatie niet tot de patiënt herleidbaar is.

Zie ook de handleiding.

Looptijd

ISIS-AR bestaat sinds 2008.

Links

Via de interactieve website ISISweb (http://www.isis-web.nl/) zijn de surveillancegegevens toegankelijk gemaakt voor het publiek, professionals en de deelnemende laboratoria. ISISweb is eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en opgezet in samenwerking met het RIVM.