De nitraatkaart geeft een ruimtelijk beeld van de nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouwpercelen en natuurgebieden in Nederland. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft twee nitraatkaarten gepubliceerd. Hierdoor is ook een verschuiving in de nitraatconcentraties waar te nemen tussen 2008-2011 en 2012-2015.

Wat is de nitraatkaart?

De nitraatkaart (figuur 1) geeft een ruimtelijk beeld van de nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouw-percelen en natuurgebieden in Nederland. De kaart kan worden gebruikt om mogelijke probleemgebieden te identificeren. Nitraat is namelijk een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Zowel bij beleidsmakers als belangengroepen is er veel vraag naar de identificatie van gevoelige of problematische gebieden m.b.t. nitraat in het uitspoelingswater. De kaart is door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samengesteld op basis van gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid) voor de landbouw-gebieden en het Trendmeetnet Verzuring (TMVTrendmeetnet Verzuring) voor de natuurgebieden.

Hoe kan de nitraatkaart worden gebruikt?

De kaart kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de discussie over waar in Nederland aanvullende maatregelen nodig zijn voor stikstof. Hierbij kunnen gebieden worden geïdentificeerd waar de nitraatconcentraties in het uitspoelingswater verder verlaagd zouden moeten worden. Verder geldt dat geen uitspraken gedaan worden over de waterkwaliteit op lokaal niveau, wel kan deze kaart gebruikt worden voor uitspraken op regionaal niveau.

Hoe zeker zijn de cijfers in de nitraatkaart?

De nitraatkaart is gebaseerd op een voorspelling van een statistisch model. Elk model heeft onzekerheden. Op basis van de gebruikte gegevens kan het model ongeveer 50% van de waargenomen regionale verschillen in de nitraatconcentraties verklaren. De overige 50% van de verschillen wordt veroorzaakt door factoren die niet in het model zijn opgenomen. Het statistische model doet een groot aantal voorspellingen voor de nitraatconcentraties in Nederland. De nitraatkaart is de gemiddelde voorspelling. Verdere uitleg over de onzekerheid staat in de download van de nitraatkaart.

Nitraatkaarten

nitraatkaart

Nitraatkaart van Nederland 2008-2011

2012-2015

Nitraatkaart van Nederland 2012-2015

Download de Nitraatkaarten