Huidige situatie

Ongevallen bij personen van 0 jaar en ouder in 2022

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM en VeiligheidNL, 2022.

Letsels door privé-ongevallen = aantal ongevallen anders dan arbeids- of verkeersongevallen. Denk aan  ongevallen in of om het huis, tijdens vrijetijdsbesteding en overige ongevallen;
2 Geblesseerde sporters = het aandeel wekelijkse sporters dat heeft aangegeven in de afgelopen 3 maanden een sportblessure te hebben gehad;
 Cijfers beschikbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

° Voltooid opleidingsniveau:
- Lager onderwijs = basisonderwijs, vmbo, onderbouw van havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs)/vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), entreeopleiding en voormalige assistentenopleiding (mbo1);
- Middelbaar onderwijs = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo2), vakopleiding (mbo3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4);
- Hoger onderwijs = hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) en wo.

N.B. Voor Letsels door privé-ongevallen wordt bij Leeftijd 0-3 jaar geen cijfer gegeven omdat het aantal waarnemingen te klein is.

Trends 2015-2022

Ongevallen bij personen van 0 jaar en ouder

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM en VeiligheidNL, 2015-2022.

Letsels door privé-ongevallen = aantal ongevallen anders dan arbeids- of verkeersongevallen. Denk aan  ongevallen in of om het huis, tijdens vrijetijdsbesteding en overige ongevallen (deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 2015);
2 Geblesseerde sporters = het aandeel wekelijkse sporters dat heeft aangegeven in de afgelopen 3 maanden een sportblessure te hebben gehad (deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 2018);
 Cijfers beschikbaar vanaf de leeftijd van 4 jaar.

# In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota. Ook in 2021 had de waarneming voor de Gezondheidsenquête te kampen met verstoringen, als gevolg van corona(maatregelen). Daar is op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020. Bij de interpretatie van de cijfers van 2020 en 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

Het invoeren en optimaliseren van de doelgroepenbenadering in 2021 heeft bij enkele uitkomstvariabelen invloed gehad op de cijfers. Er is door CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), RIVM en Trimbos-instituut aanvullend onderzoek gedaan, waarbij de waarneemstrategie van 2021 is gesimuleerd op de data van 2014 tot en met 2019. Op die manier kon geschat worden hoe voor die jaren de uitkomsten op enkele kernvariabelen zouden zijn geweest als toen al de waarneemstrategie van 2021 was toegepast. Bij de kernvariabelen over het gebruik van niet-voorgeschreven medicijnen, roken, dagelijks roken, overmatig alcoholgebruik en het voldoen aan de beweegrichtlijnen werden in sommige jaren verschillen gevonden tussen de gepubliceerde en gesimuleerde uitkomsten. Deze verschillen werden met name in de jaren 2014 t/m 2017 gevonden. Over de aanvullende analyses is een nota geschreven, waarin wordt geadviseerd om uit te blijven gaan van de gepubliceerde cijfers van voorgaande jaren. Meer over deze analyse en de uitkomsten is te vinden in de nota: Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021.