Actielijn 1: Ondersteuning en Zorg

De kern van deze actielijn is een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, dat goed is afgestemd op de individuele (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen. Het uitgangspunt daarbij is het beroep op zorg en ondersteuning, waar mogelijk, te voorkomen en te verminderen door in te zetten op (positieve) gezondheid, en op integrale, proactieve en persoonsgerichte ondersteuning en zorg in de wijk waar nodig.
De doelstellingen van actielijn 1 zijn het faciliteren en ondersteunen van:

  1. Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving;
  2. Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat;
  3. Specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek;
  4. Doorstroom van/naar tijdelijk verblijf versoepelen.

Actielijn 2: Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn

Mantelzorgers spelen een onmisbare rol bij de ondersteuning en zorg voor hun naasten. Ongeveer tien procent van de mantelzorgers is echter overbelast. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, ook voor vrijwilligers die zich inzetten in de zorg voor ouderen. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Hebben ze ondersteuning of respijtzorg nodig, dan willen we dat eenvoudig en snel kunnen bieden.
De doelstellingen van actielijn 2 zijn:

  1. Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg;
  2. Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg);
  3. Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Actielijn 3: Wonen

Ouderen kunnen, ook als zij hulpbehoevend raken, nog zelfstandig blijven wonen, op voorwaarde dat hun woning en de omgeving dit toelaten. Soms vraagt dit om tijdige aanpassingen in huis, in andere gevallen om een verhuizing. Dit is alleen mogelijk als er voldoende mogelijkheden zijn om de eigen woning aan te passen of als er voldoende aanbod is van geschikte woningen en nieuwe, eventueel geclusterde woonzorgvormen voor ouderen.
De doelstellingen van actielijn 3 zijn:

  1. Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen;
  2. Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen;
  3. Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.