Thuiszorg overlegt via iPad met specialist

Per 1 oktober zijn het RIVM, het Nivel, en het National eHealth Living Lab (NeLL) op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gezamenlijk van start gegaan met de voorbereidingen van een nieuwe E-healthmonitor 2021-2023. Deze drie partijen hebben samen goed zicht op de publieke gezondheid en de eerste- en tweedelijnszorg. Deze ‘E-healthmonitor 2.0’ geeft de omvang van de digitale zorg in cijfers weer net zoals de eerdere E-healthmonitor. Ook wordt aandacht gegeven aan lokale best practices. Nieuw is dat er regelmatig werksessies georganiseerd worden waarin de verkregen inzichten worden gedeeld met betrokken professionals, patiënten, burgers, bestuurders en vertegenwoordigers van het beleid om ze te inspireren tot het gebruik van digitale zorg.

De E-healthmonitor maakt inzichtelijk hoe E-health wordt ingezet door onder andere huisartsen, specialisten in ziekenhuizen, paramedici en zorgprofessionals werkzaam in de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht wat zorggebruikers van E-health, zoals het gebruik van gezondheidsapps en digitale consulten, vinden. 

E-healthmonitor 2.0

Begin 2020 heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van VWS verkend hoe recente ontwikkelingen met een nieuwe E-healthmonitor in kaart kunnen worden gebracht. De bevindingen zijn beschreven in het rapport ‘Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld’. Op basis van deze verkenning werken het Nivel, RIVM en NeLL aan een plan van aanpak voor het opzetten van de E-healthmonitor 2.0, die gedurende de jaren 2021, 2022 en 2023 de digitale transitie in de zorg in beeld zal brengen. Om ook in 2020 een overzicht te hebben van de stand van zaken van  E-health wordt in december dit jaar een factsheet gepubliceerd met recente cijfers en publicaties rondom E-health. Deze cijfers zullen samen met het plan van aanpak voor de E-healthmonitor openbaar worden gemaakt.

Monitoring E-health door de jaren heen

In 2013 verscheen de eerste E-healthmonitor, waarin jaarlijks de ontwikkeling van e-health in Nederland in kaart werd gebracht. Het betrof een voornamelijk kwantitatief onderzoek door middel van vragenlijsten onder artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en zorggebruikers. De boodschappen van de E-healthmonitor door de jaren heen illustreren de ontwikkeling van de toepassing van E-health in de zorg: van experimentele nieuwigheid naar een steeds doelgerichtere integratie van E-health in het zorgproces. In 2019 is de E-healthmonitor in deze opzet beëindigd.